Ontwerpbegroting gemeenschappelijke regeling laboratorium Aqualysis 2019-2022

De ontwerpbegroting ligt met ingang van 1 mei tot 22 mei 2018 digitaal ter inzage en is te raadplegen via de link hiernaast bij externe bijlagen. Indien u daarom verzoekt, kunt u een exemplaar per post ontvangen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk laboratorium Aqualysis. Voor de aan haar opgedragen taken stelt Aqualysis jaarlijks een begroting (pdf, 1.5 MB) op.

Reageren

Een eventuele reactie naar aanleiding van deze ontwerpbegroting kunt u binnen de inzagetermijn zenden naar:

Waterschap Drents Overijsselse Delta

t.a.v. dagelijks bestuur

Postbus 60

8000 AB ZWOLLE

Onder vermelding van: ‘reactie ontwerpbegroting Aqualysis’

Meer informatie

Voor meer informatie of voor het geven van een mondelinge reactie, kunt u contact opnemen met A. de Ridder, telefoonnummer 088 233 16 18.

Aqualysis is opgericht per 1 januari 2014. In de gemeenschappelijke regeling (GR) nemen vijf waterschappen deel, waaronder Waterschap Drents Overijsselse Delta. Aqualysis bestaat uit drie onderdelen: een bacteriologisch, een chemisch en een hydrobiologisch laboratorium. Dagelijks analyseren medewerkers het oppervlaktewater, zwemwater, afvalwater, grondwater, waterbodem en zuiveringslib. Daarnaast biedt het laboratorium ondersteunende diensten aan zoals monsterneming, toetsing en advies.