Steenwetering


inleiding

De Steenwetering is één van de watergangen (waterlichamen) in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta die vóór 2021 aan de Europese Kader richtlijn (KRW) moet voldoen. De daarbij horende maatregelen voert het waterschap uit onder de noemer 'Ruimte om te leven met water'. Hierbij worden naast de KRW ook andere opgaven meegenomen.

Het project Steenwetering combineert verschillende wateropgaven: het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren van ruimte voor waterberging (Waterbeheer 21e eeuw). Hierdoor blijven de grondwaterstanden en de peilen van het oppervlaktewater afgestemd op de landbouwfuncties in het gebied (Gewenst Grond- en Oppervlakte water Regiem (GGOR)).

Integrale studie watersystemen

Voor het waterschap is een goed inzicht in het onder water lopen van landerijen (inundatiekansen) van groot belang. Door de gevolgen van zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering, krijgt Nederland vaker te maken met extreem veel neerslag. Daarom vindt er op dit moment een integrale studie plaats van het watersysteem voor het totale stroomgebied Streukelerzijl en de Dedemsvaart. De uitkomsten hiervan (begin 2017) maken voor de beide stroomgebieden duidelijk in hoeverre deze voldoen aan de gestelde normen voor wateroverlast.

Planning Steenwetering

Door de afkoppeling van een gedeelte van het stroomgebied Streukelerzijl zal via de Groote Grift (ook wel Kanaal door Broek genaamd) minder water afgevoerd worden richting gemaal Streukelerzijl. De analyse van de afvoercapaciteit van de Steenwetering geeft aan dat dit ook hierop een positief effect heeft. Ook kunnen de uitkomsten van de integrale studie watersystemen en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen van invloed zijn op het stroomgebied Streukelerzijl.

Daarom is besloten eerst deze uitkomsten af te wachten, voordat we verder gaan met de KRW opgave voor de Steenwetering. Wellicht ontstaan hierdoor mogelijkheden om binnen het profiel maatregelen te nemen. Met deze aanpak kunnen we mogelijk voorkomen dat er onnodig een beroep wordt gedaan op gronden in het plangebied.

Wij verwachten in 2018 weer verder te kunnen gaan met de KRW opgave voor de Steenwetering.

Steenwetering 1