Spoortippe en Punthorst (herinrichting)


Ruimte voor water

impressie

We streven naar duurzame watersystemen voor onder ander de landbouw. Dit betekent dat we water kunnen vasthouden en afvoeren op de momenten dat dit nodig is. Om dit ook in de landinrichting Staphorst te realiseren gaat het waterschap een aantal watergangen aanpassen (herprofileren) en een locatie langs de Beentjesgraven inrichten voor een waterberging. Zo ontstaat meer ruimte in het watersysteem, waardoor wateroverlast of droogte vermindert.

We nemen hiervoor maatregelen zoals afgesproken in het Ontwerp inrichtingsplan Staphorst.

Wat gaan we doen

Wat gaan we doen

In het landinrichtingsproject Staphorst zijn onder andere stroken grond langs watergangen toegewezen aan het waterschap voor het robuuster inrichten van het watersysteem. Door het realiseren van een robuuster systeem is het gebied minder kwetsbaar voor wateroverlast en biedt het mogelijkheden om het water in droge perioden langer vast te houden.

Planning

De planning van het project is in hoofdlijnen als volgt:

  • Terinzagelegging Ontwerp Projectplan Waterwet: juni-juli 2019
  • Terinzagelegging Definitief Projectplan Waterwet: september-oktober 2019
  • Voorbereiding contract en aanbesteding: oktober 2019-april 2020
  • Start uitvoering: medio 2020

Ontwerp Projectplan

Inloopbijeenkomsten

In april hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om u te informeren over de voortgang van het project. Tijdens de bijeenkomst waren er verschillende medewerkers aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen. Naar aanleiding van die gesprekken hebben we op een aantal punten nog wijzigingen in de plannen doorgevoerd, onder andere de locaties van de stuwen die het water langer vast moeten houden in het gebied.

Op 21 mei heeft het Dagelijks Bestuur het projectplan van het project Spoortippe en Punthorst in ontwerp vastgesteld. Het projectplan ligt vanaf 31 mei 2019 gedurende 6 weken ter inzage. In die periode is er voor belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Op basis hiervan kan het plan nog worden aangepast. U kunt het plan inzien op het waterschapskantoor en hier downloaden.

Contact

Hoofdkantoor Zwolle

Voor meer informatie of vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Dinant Hommes, e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl, tel.nr.: 088 233 1200.

Bekijk onze contactgegevens.

Nieuws en media

impressie zonnepark

Nieuwsbrief april 2019 (pdf, 779 kB)

Maatregelenkaart april 2019 (pdf, 2.2 MB)

Waterberging vol zonnepanelen (Stentor, april 2019)

Nieuwsbrief juni 2018 (pdf, 1.7 MB)

Achtergrond informatie

Voor meer (achtergrond) informatie verwijzen wij u graag naar de websites van:

Provincie Overijssel, Gemeente Staphorst en Landschap Overijssel.