Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding Heeten/Okkenbroek


Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding

Waarom een herinrichting

Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord (afdelingen Zuidwest Twente en Salland) zijn dit project gestart om samen met de grondeigenaren te werken aan het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied. Verbeteringen vinden plaatst in en aan de watergang, maar er liggen ook kansen voor verbetering op de agrarische percelen en boerensloten.

Samenwerking

Het doel van de samenwerking van het waterschap en LTO Noord is om het gebied beter bestand te maken tegen grote neerslaghoeveelheden en lange droge perioden, een robuust watersysteem dus. Tegelijk verbeteren we de waterkwaliteit en bieden we mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de Soestwetering. Het Waterschap en LTO Noord werken samen aan een betere waterhuishouding, waterkwaliteit en bodemstructuur in het stroomgebied van de Soestwetering en Breebroeksleiding. Dit is het gebied tussen het Overijssels Kanaal en de Sallandse Heuvelrug.

Planning

Naar verwachting wordt dit project in 2020 uitgevoerd.

EU LogoEuropees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Veldbijeenkomst

Wat gaan we doen

Het project Soestwetering bovenloop en Breebroeksleiding is onderverdeeld in drie deelgebieden.

 1. Watergang Soestwetering
 2. Watergang Breebroeksleiding
 3. Zoekgebied voor het langer vasthouden van water en het tegengaan van verdroging, (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, ZON)

Watergang Soestwetering, wat zijn de opgaven?

 • Het realiseren van verschil in stroming in de watergang
 • Natuurvriendelijk oevers aanleggen en zorgen voor beschaduwing
 • Stuwen en gemalen zo inrichten zodat vis er langs kan
 • Natuurvriendelijk maaibeheer & bijpassend onderhoudsplan

De eigenaren/aanwonenden met grond direct aan de Soestwetering, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de inloopbijeenkomst in maart 2018. Hier laat het waterschap de eerste ideeën/schetsontwerpen zien.

Watergang Breebroeksleiding

Het waterschap is bezig met een hydrologisch onderzoek. Na de zomer van 2018 koppelt het waterschap de resultaten van dit onderzoek terug en het verdere vervolg hiervan.

Zoekgebied voor het langer vasthouden van water en het tegengaan van verdroging

het waterschap is hier bezig met een hydrologisch- en ecologisch onderzoek. Na de zomer van 2018 is ook dit onderzoek afgerond en koppelen we het vervolg terug aan de betrokkenen.

Inloopbijeenkomst

Wij nodigen u en alle andere eigenaren/aanwonenden (zie overzichtskaart (pdf, 435 kB)) met grond direct aan de Breebroeksleiding van harte uit voor de inloopbijeenkomst over het project Breebroeksleiding. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om met u in gesprek te gaan over het “schetsontwerp”.

Datum: donderdag 29 november 2018

Tijden: van 15:30 - 17.30 uur en

van 18.30 - 20.00 uur

Locatie: Zaal Restaurant Reimink, Spanjaardsdijk 17 te Heeten

De Breebroeksleiding voldoet momenteel niet aan de doelen ten aanzien van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Om te kunnen voldoen aan deze Kaderrichtlijn Water eisen hebben wij de volgende opgaven:

 • realisatie van verschil in stroming in de watergang;
 • aanleg natuurvriendelijk oevers en beschaduwing;
 • stuwen en gemalen zo inrichten zodat vis er langs kan;
 • natuurvriendelijk maaibeheer en bijpassend onderhoudsplan.

Wij willen u graag het “schetsontwerp” laten zien en zijn benieuwd of u eventuele opmerkingen of aandachtspunten heeft. Dat horen wij dan graag.

Fam. Zandbeldt 4

Veldbijeenkomsten

Samen met het gebied is er al veel kennis gedeeld op bijeenkomsten met diverse specialisten.

 • Veldbijeenkomsten “bodem” met Coen ter Berg
 • Demonstratie sleepslangbemesting om bodemverdichting tegen te gaan
 • Slootmaaisel uit het gebied toepassen voor bodemverbetering
 • Effecten van inzet greppelfrees, voor goede ontwatering
 • Erfinrichting en afspoeling voor minimalisering afspoeling

In 2018 zal een excursie worden georganiseerd naar een demonstratiebedrijf, waar peilgestuurde drainage is aangelegd, erfinrichting is aangepast en waar structureel compost op percelen wordt aangebracht. U ontvangt voor deze excursie een aparte uitnodiging.

IMG_1989

Achtergrondinformatie

Het initiatief van het waterschap om lokale afwateringskanalen meer klimaatbestendig te maken was voor LTO Noord aanleiding om daar ook eigen doelstellingen mee te halen. Het gaat dan om het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Lees het hele artikel (pdf, 3.1 MB) van 15 augustus 2015.

Samenwerkende partners

LTO Noord                           De kracht van Salland

logo lto noord                     Kracht van Salland

Contact

Voor algemene informatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Gert-Jan Pool. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088-233 2017 en per e-mail: gert-janpool@wdodelta.nl of bekijk onze contactgegevens.

Voor informatie over het DAW project Soestwetering kunt u contact opnemen met Jurgen Neimeijer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-51305642 en per e-mail: jurgenneimeijer@gmail.com.

Fotoalbum

Foto Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding
Startbijeenkomst november 2015
Breebroeksleiding
WP_20160330_013
WP_20160330_010
WP_20160330_012
Afbeelding%20Vandaag%2007_01_01
Bijeenkomst april 2016 2
Bijeenkomst april 2016
Bjeenkomst april 2016 1
Soestwetering bovenloop 12
Soestwetering bovenloop 13
Soestwetering bovenloop 14
Fam. Zandbeldt 2
Fam. Zandbeldt 3
Fam. Zandbeldt 4
Fam. Zandbeldt 6

Projectgebied