Ontwerpplan Brongebied Oude Diep

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet het ontwerpplan Brongebied Oude Diep in ontwerp is vastgesteld op 6 februari 2018.

Het ontwerpplan ligt vanaf 15 februari 2018 op het kantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan onderstaand digitaal worden ingezien.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum van verzending tegen dit besluit een zienswijze indienen. De zienswijze moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u de zienswijze indient, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. De zienswijze moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.


Meer informatie?

Voor vragen over het projectplan of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van dossiernummer Z/18/016539.