Wateroverlast brongebied Oude Diep wordt aangepakt

Gepubliceerd op 26 februari 2018

Op dinsdag 6 maart is er in Dorpshuis ’t Broekhoes in Balinge een inloopbijeenkomst tussen 16.00 en 17.30 en tussen 18.00 en 20.00 uur over het ontwerpplan brongebied Oude Diep.

Hans Pereboom, Dagelijks Bestuurslid van WDODelta: “In het Oude Diepgebied is in de laatste jaren nogal wat gebeurd. Het zogenoemde watersysteem past daar niet meer bij en zorgt bij veel neerslag tot wateroverlast. In 2014 heeft het brongebied Oude Diep te maken gehad met wateroverlast. Daar is overleg met de inwoners over geweest en zijn maatregelen besproken. Neerslagpieken hebben vaker geleid tot problemen".

Ontwerpplan wordt besproken met inwoners

Er is een ontwerpplan gemaakt om wateroverlast voor het brongebied Oude Diep in de gemeente Midden-Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal, te verminderen. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

De projectmaatregelen zijn gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door:

  • 14 kilometer aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling
  • 20 hectare aanleg waterbergingen
  • 13 hectare ophogen te laaggelegen percelen
  • vergroten van ongeveer 30 duikers
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen
  • automatiseren van een stuw
  • drainagesystemen in natuurgebieden worden buiten werking gesteld
  • vispasseerbaar maken van vier stuwen

Het ontwerpplan ligt vanaf 15 februari 2018 op het kantoor (Dokter van Deenweg 186 in Zwolle) ter inzage en kan ook digitaal worden ingezien (www.wdodelta.nl/projecten/oude-diep). De inspraakperiode eindigt op 30 maart. Nadien stelt het Algemeen Bestuur het plan vast en kan de uitvoering beginnen.