Robuust watersysteem brongebied Oude Diep Midden-Drenthe


Oude Diep
Oude Diep

Wateroverlast wordt aangepakt

Op 15 mei 2018 is het Projectplan Brongebied Oude Diep vastgesteld. In dit plan is, in afstemming met omgeving, de focus gelegd op maatregelen die op korte termijn gerealiseerd worden, zodat de huidige knelpunten in het systeem worden verholpen.

Doelstelling van het project is het watersysteem te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast (NBW) en uitvoering te geven aan de opgaven voor Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het definitieve projectplan kan hier digitaal (pdf, 3.1 MB) worden ingezien.

Oude Diep

Wat gaan we doen

De projectmaatregelen zijn erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn Water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door:

  • 13 kilometer, aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling;
  • de aanleg van waterbergingen;
  • het ophogen van te laag gelegen percelen;
  • het vergroten van duikers;
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen;
  • het automatiseren van een stuw;
  • het buiten werking stellen van drainagesystemen in natuurgebieden;
  • het vispasseerbaar maken van vier stuwen.
Inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt voor belangstellenden een inloopbijeenkomst over het project Brongebied Oude Diep. De inloopbijeenkomst vindt plaats op donderdag 22 augustus 2019 tussen 19:00 en 21:00 uur in dorpshuis ’t Broekhoes, Schiphorsten 2 in Balinge. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over onder andere de planning en uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Er zijn medewerkers van de aanneemcombinatie en het waterschap aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

Combinatie NTP en Van Reel heeft de aanbesteding gewonnen en zij gaan de verschillende werkzaamheden uitvoeren. De aanneemcombinatie heeft aangegeven op korte termijn met de uitvoering te gaan starten en heeft daarom verschillende keukentafelgesprekken en een inloopbijeenkomst gepland. Na deze inloop zullen de werkzaamheden buiten starten.

Daar waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, vinden nu kapwerkzaamheden plaats. Deze kapwerkzaamheden worden vooruitlopend op de overige werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gegund aan Van Reel.

Contact

Contact

Vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Inge Zandink, tel.: 088-2331665, e-mail: ingezandindk@wdodelta.nl of met toezichthouder Roel van der Horst, tel.: 088-2331504, e-mail: roelvanderhorst@wdodelta.nl

Contactgegevens aanneemcombinatie:

Omgevingsmanager namens combinatie NTP / Van Reel is Jaap Jansen, tel.: 06-54352540. Uitvoerder van Van Reel, Rinus Willems, zorgt voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden, tel.: 06-20605598.

Projectgebied

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

Volg dit project!

App Waterwerk

Dit project is ook te volgen via een applicatie op uw smartphone. In deze app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Ook zullen we regelmatig foto’s van de werkzaamheden plaatsen. Verder kunt u via de App vragen stellen, meldingen doen of u aanmelden voor de nieuwsbrief. Ga naar de AppStore of de Google Play Store, zoek op Waterwerk en start de download.

Plattelandsontwikkeling

Logo Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Plattelandsontwikkeling 2014-2020