Robuust watersysteem brongebied Oude Diep Midden-Drenthe


Oude Diep
Oude Diep

Wateroverlast wordt aangepakt

Op 15 mei 2018 is het Projectplan Brongebied Oude Diep vastgesteld. In dit plan is, in afstemming met omgeving, de focus gelegd op maatregelen die op korte termijn gerealiseerd worden, zodat de huidige knelpunten in het systeem worden verholpen.

Doelstelling van het project is het watersysteem te laten voldoen aan de normen voor wateroverlast (NBW) en uitvoering te geven aan de opgaven voor Kaderrichtlijn Water (KRW).

Het definitieve projectplan kan hier digitaal (pdf, 3.1 MB) worden ingezien.

Hans Pereboom, dagelijks bestuurslid van WDODelta: “In het Oude Diepgebied is in de laatste jaren nogal wat gebeurd. Neerslagpieken hebben vaker geleid tot problemen. Het zogenoemde watersysteem past daar niet meer bij en zorgt bij veel neerslag voor wateroverlast. In 2014 heeft het brongebied Oude Diep te maken gehad met wateroverlast. Daar is nu met de inwoners en grondgebruikers overleg over geweest en zijn maatregelen besproken.

Oude Diep

Wat gaan we doen

De projectmaatregelen zijn erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn Water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door:

  • 13 kilometer, aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling;
  • de aanleg van waterbergingen;
  • het ophogen van te laag gelegen percelen;
  • het vergroten van duikers;
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen;
  • het automatiseren van een stuw;
  • het buiten werking stellen van drainagesystemen in natuurgebieden;
  • het vispasseerbaar maken van vier stuwen.

Werk in uitvoering

Daar waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd, vinden nu kapwerkzaamheden plaats. Deze kapwerkzaamheden worden vooruitlopend op de overige werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gegund aan firma Van Reel B.V.

Nieuws en Media

Nieuwsbrieven en media

Contact en informatie

Voor technische vragen over de uitvoering van het project kunt u contact opnemen met Roel van der Horst (toezichthouder), tel.: 088 – 2331504.  Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met Inge Zandink (omgevingsmanager). Bekijk onze contactgegevens.

Samenwerkende partners

Logo provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.