Renovatie slibverwerking rioolwaterzuivering Echten


Gisting Echten
Echten Robuust!

Om er voor te zorgen dat het water in rivieren, kanalen, beken en sloten schoon genoeg is voor mens, plant en dier, zuivert het waterschap het rioolwater van huizen, bedrijven en industrie. Na deze grondige schoonmaak stroomt het schone water weer de natuur in. Verspreidt door het gebied heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) 16 rioolwaterzuiveringen.

Op de zuiveringen hebben we de dagelijkse zorg voor het nauwkeurig transporteren en zuiveren van afvalwater van  en het verwerken en afzetten van het zuiveringsslib.

Echten slibverwerking

Waarom een renovatie

Het waterschapsbestuur heeft besloten om de installatie voor de slibverwerking op de rioolwaterzuivering Echten nieuw leven in te blazen. Deze installatie werd in 2018 uit bedrijf genomen omdat niet meer werd voldaan aan de eisen die gelden voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, het goed kunnen onderhouden en veiligheid.

Echten Robuust!

Er zijn alternatieven onderzocht hoe om te gaan met de toekomstige slibverwerking op de rioolwater-zuivering Echten. Op basis van prestaties, kosten en risico’s is gekozen voor het alternatief “Echten Robuust”. Dit houdt in dat we het kwaliteitsniveau en de veiligheid van de slibverwerking in Echten verhogen. Hiermee geeft het waterschapsbestuur invulling aan de toekomstvisie van doelmatig en duurzaam ontwateren van zuiveringsslib.

Vergisten van zuiveringsslib

Vergisten van zuiveringsslib

Bij de biologische zuivering van afvalwater ontstaat zuiveringsslib als gevolg van groei van bacteriën die de verontreinigingen afbreken. De afzet van dit zuiveringsslib is een grote kostenpost voor het waterschap.

Om de kosten te beperken en duurzaam te werken, vergist het waterschap het zuiveringsslib op drie rioolwaterzuiveringen: in Deventer, Zwolle en waarschijnlijk vanaf 2020 weer in Echten. Hierbij komt biogas vrij dat door een gasmotor/generator wordt omgezet in elektriciteit en warmte en wordt gebruikt voor het zuiveringsproces.

Het resterende slib wordt ontwaterd, getransporteerd en biologisch gecomposteerd. Het slib wordt vervolgens verder gedroogd en afgevoerd naar bijvoorbeeld verbrandingsinstallaties om wederom energie op te wekken.

Planning en Contact

Planning

De landelijke aanpak met betrekking tot stikstofdepositie (hoeveelheid stikstofhoudende verbindingen vanuit de atmosfeer naar de bodem), treft ook het project herstel slibgisting op de rioolwaterzuivering Echten. Het lag in de planning om dit project zo snel mogelijk te realiseren. Hier is met een team hard aan gewerkt. Maar door de grote onzekerheid rondom nieuwe beleidsregels voor stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, kan de bouwfase nu niet van start gaan. Momenteel worden alternatieven in relatie tot stikstofdepositie onderzocht.

Het waterschap voert de realisatie van “Echten Robuust” gefaseerd uit. De herbouw van de sliblijn en urgente aanpassingen om de installatie weer in bedrijf te kunnen nemen, staan voor het komende jaar gepland. Minder urgente aanpassingen, groot onderhoud en optimalisatie van de overige installaties staan voor de jaren daarna op de agenda.

App Waterwerk_Dame gele trui

Volg het project!

Dit project is nu ook te volgen via een applicatie op uw smartphone. In deze app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, filmpjes en mediaberichten. Daarnaast kunt u vragen stellen, meldingen doen of zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Renovatie slibverwerking rioolwaterzuivering Echten

Biogas Echten

Het restproduct (slib) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt in de installatie op twee temperatuurniveaus vergist. Met het biogas dat hierbij ontstaat, wordt alleen al op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten jaarlijks 3,5 miljoen kilowattuur elektriciteit opgewekt. Dit is voldoende om in de behoefte van de zuivering en het slibbedrijf in Echten te voldoen. Er blijft zelfs nog elektriciteit over om terug te leveren aan het net.

In de installatie wordt ook een deel van het in het slib aanwezige fosfaat teruggewonnen.

Bouwteam Echten is gestart

Nieuwsberichten

Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van het waterschap, Gert-Jan Pool, tel.nr: 088-2331200, E-mail: info@wdodelta.nl.

Energie- en Grondstoffenfabriek Echten

Rioolwaterzuiveringen ontvangen grote hoeveelheden afvalwater. Het waterschap gebruikt de energie uit het afvalwater om water te zuiveren. Dat gebeurt in de 'Energie- en Grondstoffenfabriek‘: een initiatief om de rioolwaterzuiveringen energieneutraal en op den duur zelfs energieleverend te krijgen. Dan kunnen inwoners, bedrijven en andere partijen van groene energie worden voorzien. Kortom, een win-winsituatie voor iedereen. WDODelta heeft energiefabrieken in Echten en Zwolle.

Echten

De fabriek in Echten vergist het zuiveringsslib van zeven rioolwaterzuiverings- installaties in ons gebied. De energie- en grondstoffenfabriek wekt elektriciteit op en haalt struviet uit het afvalwater. Struviet kan worden gebruik als meststof voor de landbouw.