Brongebied Oude Diep Midden-Drenthe


Wateroverlast wordt aangepast

oude diep 1In het brongebied van Het Oude Diep hebben in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In het gebied zijn meerdere landbouwgronden omgevormd tot natuurterreinen. Het zogenoemde watersysteem functioneert in normale omstandigheden goed, maar bij veel neerslag onvoldoende met wateroverlast tot gevolg. Om het watersysteem aan de huidige gebiedsnormen voor wateroverlast te laten voldoen is er een verbeteringsplan gemaakt.

Wat gaan we doen?

Begin maart 2017 hebben we een reactie gegeven op de gestelde vragen tijdens de gebiedsbijeenkomst. De intentie van het waterschap is om, rekening houdend met de wensen vanuit het gebied, het watersysteem van brongebied Oude Diep te optimaliseren. Watergangen moeten daarvoor verruimd worden, diverse duikers die te klein zijn moeten vervangen worden door grotere duikers en stuwen worden aangepast of verwijderd.

Bij deze optimalisatie worden de Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen meegenomen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, vispasseerbaar maken van stuwen en het aanbrengen van schaduw beplanting.

Vaststellen ontwerpplan

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet het ontwerpplan Brongebied Oude Diep in ontwerp is vastgesteld op 6 februari 2018.

Het ontwerpplan ligt vanaf 15 februari 2018 op het kantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan hier digitaal worden ingezien.

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum van verzending tegen dit besluit een zienswijze indienen. De zienswijze moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u de zienswijze indient, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. De zienswijze moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

Oude Diep

Informatieavonden

20161213_194103_resizedHet waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houdt het waterschap informatieavonden in het dorpshuis 't Broekhoes in Balinge. Medewerkers van het waterschap zijn daar om u persoonlijk uitleg te geven, uw opmerkingen en vragen te bespreken. 6 maart 2018 was er een inloopbijeenkomst over het ontwerpplan brongebied Oude Diep.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van brongebied Oude Diep komt regelmatig bij elkaar. De groep heeft 6 leden, te weten: Jo Wolf, Henk de Weerd, Johan Bouwmeester, Gerard  Albring, Henk Lodewijks en Harmen Bussemaker.

Projectgebied Brongebied Oude Diep

Locatie

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

Fotoalbum

20161213_194049_resized
20161213_194103_resized
20161213_195007_resized
20161213_201924_resized
20161213_205247_resized
20161213_205306_resized
20161213_205324_resized
20161213_205331_resized

Inloopbijeenkomst 13 december 2016

20161213_194103_resized