Brongebied Oude Diep Midden-Drenthe


Wateroverlast wordt aangepast

oude diep 1In het brongebied van Het Oude Diep hebben in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In het gebied zijn meerdere landbouwgronden omgevormd tot natuurterreinen. Het zogenoemde watersysteem functioneert in normale omstandigheden goed, maar bij veel neerslag onvoldoende met wateroverlast tot gevolg. Om het watersysteem aan de huidige gebiedsnormen voor wateroverlast te laten voldoen is er een verbeteringsplan gemaakt.

Wat gaan we doen?

Begin maart 2017 hebben we een reactie gegeven op de gestelde vragen tijdens de gebiedsbijeenkomst. De intentie van het waterschap is om, rekening houdend met de wensen vanuit het gebied, het watersysteem van brongebied Oude Diep te optimaliseren. Watergangen moeten daarvoor verruimd worden, diverse duikers die te klein zijn moeten vervangen worden door grotere duikers en stuwen worden aangepast of verwijderd.

Bij deze optimalisatie worden de Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen meegenomen, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, vispasseerbaar maken van stuwen en het aanbrengen van schaduw beplanting.

Voorgestelde aanpak Oude Diep

Dinsdag 15 mei spreekt het algemeen bestuur over de voorgestelde aanpak van het brongebied Oude Diep. Met de maatregelen – deze zijn besproken met de inwoners en grondgebruikers – kan het gebied meer water bergen en wordt de afvoer verbeterd. Het dagelijks bestuur vraagt een krediet van 3.8 miljoen euro te verlenen.

Diverse maatregelen

Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor de berging voor water te vergroten door eenzijdige afgraving van onderhoudspaden. Ook het vergraven van landbouwpercelen, die in het bezit zijn van WDODelta en de terreinbeheerders, leveren extra berging op. Er komen grotere duikers en enkele stuwen worden aangepast. De aanwezige drainagesystemen in natuurgebieden worden buiten werking gesteld. Ook treft het waterschap Kaderrichtlijn Water-maatregelen; er komen vispasseerbare stuwen, in natte natuurzones een aantal watergangen en hier en daar zorgt het waterschap voor beschaduwing. Naar verwachting kan in het najaar worden gestart met de werkzaamheden. Lees verder >

Het ontwerpplan kan hier digitaal worden ingezien.

Oude Diep

Informatieavonden

20161213_194103_resizedHet waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houdt het waterschap informatieavonden in het dorpshuis 't Broekhoes in Balinge. Medewerkers van het waterschap zijn daar om u persoonlijk uitleg te geven, uw opmerkingen en vragen te bespreken. 6 maart 2018 was er een inloopbijeenkomst over het ontwerpplan brongebied Oude Diep.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van brongebied Oude Diep komt regelmatig bij elkaar. De groep heeft 6 leden, te weten: Jo Wolf, Henk de Weerd, Johan Bouwmeester, Gerard  Albring, Henk Lodewijks en Harmen Bussemaker.

Projectgebied Brongebied Oude Diep

Locatie

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.