Oude Diep Midden-Drenthe (brongebied)


Wateroverlast wordt aangepast

Oude Diep

In het brongebied van Het Oude Diep hebben in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen plaatsgevonden. In het gebied zijn meerdere landbouwgronden omgevormd tot natuurterreinen. Het zogenoemde watersysteem functioneert in normale omstandigheden goed, maar bij veel neerslag onvoldoende met wateroverlast tot gevolg. Om het watersysteem aan de huidige gebiedsnormen voor wateroverlast te laten voldoen is er een verbeteringsplan gemaakt.

Hans Pereboom, dagelijks bestuurslid van WDODelta: “In het Oude Diepgebied is in de laatste jaren nogal wat gebeurd. Neerslagpieken hebben vaker geleid tot problemen. Het zogenoemde watersysteem past daar niet meer bij en zorgt bij veel neerslag voor wateroverlast. In 2014 heeft het brongebied Oude Diep te maken gehad met wateroverlast. Daar is nu met de inwoners en grondgebruikers overleg over geweest en zijn maatregelen besproken.

Wat gaan we doen

De projectmaatregelen zijn erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn Water-eisen te voldoen. Dat gebeurt door:

  • 14 kilometer, aan een kant, verbreden van hoofdwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling;
  • de aanleg van 20 hectare waterbergingen;
  • het ophogen van 13 hectare te laag gelegen percelen;
  • het vergroten van ongeveer 30 duikers;
  • het verruimen van diverse haakse bochten in hoofdwatergangen;
  • het automatiseren van een stuw;
  • het buiten werking stellen van drainagesystemen in natuurgebieden;
  • het vispasseerbaar maken van vier stuwen.

Het definitieve projectplan kan hier digitaal (pdf, 3.1 MB) worden ingezien.

Oude Diep

In verbinding met

Informatieavond

Het waterschap wil in verbinding zijn met de omgeving. Daarom houden we regelmatig informatieavonden in het dorpshuis 't Broekhoes in Balinge.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van brongebied Oude Diep komt regelmatig bij elkaar. De groep heeft 6 leden, te weten: Jo Wolf, Henk de Weerd, Johan Bouwmeester, Gerard  Albring, Henk Lodewijks en Harmen Bussemaker.

Projectgebied Brongebied Oude Diep

Locatie

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.