Nieuwe Wetering Bovenloop


Nieuwe Wetering

We ontwikkelen plannen om de Nieuwe Wetering Bovenloop opnieuw in te richten. Dit vloeit voort uit Europese regelgeving om de natuurwaarden te vergroten door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het vispasseerbaar maken van stuwen. Ook zien we mogelijkheden om het waterbeheer in het stroomgebied van Broekland te verbeteren.

De komende jaren staan in het teken om de mogelijkheden te verkennen en de plannen uit te werken. De start van de werkzaamheden staat gepland in 2022.

Wij willen de bewoners van het gebied graag betrekken bij de planvorming. Hier geven we invulling aan door het organiseren van inloopbijeenkomsten en het versturen van nieuwsbrieven.

Wat houdt het project in?

Nieuwe Wetering

We moeten volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) voldoen aan ecologische eisen. Daarom willen we op zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever en het vispasseerbaar maken van de twee stuwen in de Nieuwe Wetering (pdf, 1.7 MB).

Daarnaast willen we het waterbeheer in het stroomgebied Broekland verbeteren, zodat het beter is afgestemd op de functies en het huidige gebruik. In het stroomgebied liggen lage gronden met relatief hoge grondwaterstanden, waardoor onze berekening en ook de praktijk laat zien dat er sprake is van natschade. We zijn daardoor genoodzaakt vaker onderhoud uit te voeren aan de watergangen in het stroomgebied, om de waterhuishouding zo goed mogelijk op peil (pdf, 6 MB) te houden.

Inloopbijeenkomst

Nieuwe Wetering

U heeft onlangs een eerste nieuwsbrief (pdf, 2.7 MB) ontvangen over het project Nieuwe Wetering Bovenloop. In deze nieuwsbrief is de bedoeling van het project toegelicht en bent u uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op maandag 23 maart a.s.

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus Covid-19 veranderen met de dag. Waterschap Drents Overijsselse Delta neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit betekent dat wij de inloopbijeenkomst van 23 maart a.s. annuleren. We zullen u – zodra de situatie rondom het Coronavirus het weer toelaat – opnieuw uitnodigen voor een inloopbijeenkomst.

Heeft u vragen?

Nieuwe Wetering

Neem dan contact op met omgevingsmanager Dinant Hommes via telefoonnummer: 088-2331200 of  via e-mail: dinanthommes@wdodelta.nl.

Op de hoogte blijven van het project?

Download de app 'Waterwerk'. In deze gratis app vindt u allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, foto's en mediaberichten. Daarnaast kunt u vragen stellen of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Beheer en onderhoud

Nieuwe Wetering

Met dit project willen we de maatregelen die we moeten treffen op het gebied van 'Waterschapszorg' en de inrichting van beheer en onderhoud in het gebied direct meenemen. Waterschapszorg is een project waarbij alle watergangen in ons werkgebied opnieuw worden ingedeeld.

Planning van het project

Nieuwe Wetering

Het project zit in de verkenningsfase, dat wil zeggen dat we de komende tijd op zoek gaan naar de beste oplossing om aan de doelstellingen te voldoen. Aansluitend wordt het plan verder uitgewerkt en gaan wij opnieuw met u in gesprek voor een nadere uitwerking van deze oplossing. We verwachten dat in 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Waar ligt de Nieuwe Wetering

De bovenloop van de Nieuwe Wetering (pdf, 1.7 MB) loopt van de Langerhorstweg in Broekland door buurtschap Elshof tot de onderbreking door de Raalterwetering. Het project wordt door het waterschap ‘Nieuwe Wetering Bovenloop’ genoemd.