Plan waterkering Kampereiland vastgesteld

Gepubliceerd op 18 september 2018

Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het definitieve plan vastgesteld voor de versterking van de waterkering langs de Willem Meyer- en Stikkenpolder op het Kampereiland. Ook stelde het bestuur de reactienota vast met zienswijzen van 4 partijen. Het plan voor de versterking van de kering langs de Mandjeswaard wordt later dit jaar behandeld.

Grond uit eigen gebied

Het plan omvat de dijkversterking langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang.

1:500

Bij de start van dit ontwerp zijn in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitgangspunten opgesteld dat de dijk na versterking voldoet aan de norm van 1:500. Dit houdt in dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen.

Communicatie met omgeving en partners

Eigenaren en pachters aan- en op de dijk zijn geïnformeerd over het plan. Zij hebben begrip voor de maatregel en gekozen werkwijze, maar zien als nadeel dat dit plan de nodige landbouwgrond kost. De bewoners van Kampereiland zijn in de afgelopen jaren intensief geïnformeerd over de ontwikkeling van de plannen. Met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen is over de realisatie van het plan uitgebreid samengewerkt en afgestemd.

Planning en kosten

Het waterschap verwacht dat de uitvoering van het werk in oktober 2018 van start gaat en voor april 2019 kan worden afgerond, wanneer de weersomstandigheden goed zijn. Voor de uitvoering van de dijkverbetering is maximaal 4,8 miljoen euro beschikbaar. Provincie Overijssel subsidieert dit project voor 50% met een maximum van 2,4 miljoen euro.