Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Header HWBP Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Het Algemeen Bestuur maakt keuze voor dijkversterking

Lagere kosten en minder onderhoud geven doorslag voor keuze dijkversterking

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat in 2020 aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Dit besloot het waterschapsbestuur tijdens haar vergadering op 26 september. Een dijkversterking kreeg de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater. Hiermee volgt ze het gezamenlijke advies op van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door. Samen met bedrijven, verenigingen, bewoners én de partners onderzocht het waterschap de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwarte Water.

Waarom is er gekozen voor een dijkversterking?

Beide oplossingen zijn tegen elkaar afgewogen. Doorslaggevend in de besluitvorming was dat de dijkversterking in aanleg en kosten voor beheer en onderhoud minimaal € 45 miljoen goedkoper uitvalt. Ook hoeft het waterschap geen extra technisch object te beheren. Er is daarnaast bij een dijkversterking geen versmalling nodig op de scheepvaartroute van het Zwarte Water. Door deze argumenten wordt de dijkversterking voor zowel de korte als lange termijn als meest doelmatige oplossing gezien.

Animatie versterking van de dijken in Zwolle

Planning

planning Stadsdijken

Download de gratis App Stadsdijken Zwolle!

App Stadsdijken Zwolle

Volgen van het project? Download dan de gratis App van Stadsdijken Zwolle.

  • Ga naar de App store of Google Play Store.
  • Zoek op Stadsdijken Zwolle.
  • Start de download.

Dijkdenkers gezocht

We werken in dit project nauw samen met Dijkdenkers, overheden, bewoners en bedrijven in de omgeving. Door inspiratie op te halen bij de Dijkdenkers, werken we samen aan een veilige en mooi ingepaste dijk.

Het waterschap wil graag in gesprek met Dijkdenkers over:

  • U ervaringen met het wonen langs de dijk;
  • Specifieke kenmerken van de dijk in uw omgeving;
  • Uw ideeën voor een veilige en mooie dijk.

Tijdens het project nodigen we de Dijkdenkers graag een aantal keren per jaar uit om mee te denken en te werken aan een mooi plan en een veilige dijk.

Omgevingsmanager Hanna vertelt waarom dijkversterking nodig is

Proces en planning

Proces voorkeursalternatief Dijkversterking                Proces voorkeursalternatief Zwartewaterkering

Omgevingsproces trechter dijkversterking - simpel geel Omgevingsproces trechter systeemmaatregel - simpel rood

Voorkeursalternatief stadsdijken Zwolle oranje

Globale Planning

2017 – 2019: Planuitwerking

In het voorjaar van 2017 kiezen we per deeltraject een globale oplossing (voorkeusalternatief) hoe we de dijk gaan versterken. We werken het voorkeursalternatief samen met de gemeente Zwolle en belangengroepen uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan leggen we alle plannen ter inzage.

2020 - 2022: Uitvoering

We starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Brochure

Lees meer over de stand zaken en mogelijkheden tot inspraak en meedenken in de brochure "Zwolle hoogwaterveilig: waterkering of dijkversterking?"

Contact

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Onzichtbare dijken en stadsdijken

Zwolle historische waterstad

Van oudsher is Zwolle een waterstad. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond.

Waarom versterken?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Waar liggen de stadsdijken?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld. Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

uw waterschap

#Stadijken Zwolle

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

Korte animatie

Inloopbijeenkomsten

Op 21 juni jl. informeerde het waterschap bewoners en belangstellenden in Holtenbroek over de plannen voor een dijkversterking tijdens een informatiebijeenkomst. Aanwezigen luisterden naar een presentatie over de plannen, stelden vragen en gingen in gesprek met waterschapsbestuurder Hans de Jong en met projectmedewerkers.

Ook in 2016 heeft het waterschap twee inloopbijeenkomsten gehouden. Tijdens twee drukbezochte avonden kregen belangstellenden informatie over het project en konden zij vragen stellen. Het waterschap presenteerde de schetsen van de beste manier om de dijk te verbeteren en van de Zwartewaterkering. Ook was er informatie beschikbaar over hoe het waterschap tot deze concepten is gekomen. Naast het informeren over de plannen, hebben wij tijdens de twee drukbezochte inloopavonden ook ideeën en meningen opgehaald. Zo gaven mensen aan wat hun favoriete plek is langs de dijken en gaven zij hun reactie op de twee bovengenoemde alternatieven.

HWBP

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de Gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Ook in Dalfsen en van Zwolle naar Olst

In januari 1926 brak er een dijk door met als gevolg dat het dorp en de omgeving onder water kwamen te staan. Koningin Wilhelmina bezocht het getroffen gebied om de betrokken Dalfsenaren een hart onder de riem te steken.

Nu, jaren later, wordt er nog altijd gewerkt om de dijken en kades langs de Vecht veilig te houden. Met het project Waterfront Dalfsen worden ook hier de dijken op orde gebracht.

Ook de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst heeft versterking nodig. Lees hier meer over op de pagina van dit project.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.