Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Header HWBP Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Plannen worden uitgewerkt voor project Stadsdijken Zwolle

In september 2017 heeft het waterschap een dijkversterking gekozen als beste manier om Zwolle te beschermen tegen hoogwater. Wat deze dijkversterking precies betekent, werken we de komende periode verder uit. Dit noemen we de planuitwerkingsfase.

Hoe ziet de komende fase eruit?

Nu is gekozen voor een dijkversterking start de volgende fase; de planuitwerking. Eerst schrijft het projectteam een plan van aanpak en regelen we als waterschap de financiering. Dit wordt in februari 2018 afgerond. Hierna staan de volgende belangrijke zaken gepland:

  • Selectie aannemer

De aannemer is de partij die de uitvoering van de dijkversterking gaat verzorgen. De aannemer wordt in het najaar van 2018 geselecteerd na een zogeheten aanbestedingsproces. Een goede aanbesteding moet zorgvuldig verlopen en duurt daarom meerdere maanden.

  • Voorbereidende onderzoeken

Voordat we verder gaan ontwerpen, hebben we extra informatie nodig over de bodem en aanwezige natuur. Hiervoor voeren we, vooruitlopend op de gekozen aannemer, wat voorbereidende onderzoeken uit. In het tweede kwartaal van 2018 doen we onder andere grondboringen en een archeologisch onderzoek. Zodra we weten wanneer en waar we dit gaan doen, informeren we omwonenden hierover.

Op welke manier wordt de omgeving betrokken?

We vinden het erg belangrijk om in verbinding te staan met de omgeving. Juist tijdens de komende periode. De voortgang in het project is dan namelijk minder zichtbaar voor de buitenwereld. Hieronder leest u twee voorbeelden hoe we de omgeving betrekken.

  • Dijkdenkers

De afgelopen maanden hebben bewoners zich op verschillende momenten in kunnen schrijven om Dijkdenker te worden. Ruim twintig mensen hebben dit gedaan. De eerste bijeenkomst was op 30 januari. Besproken is welke rol de Dijkdenkers kunnen en over welke onderwerpen de Dijkdenkers mee willen denken.

  • Wijkparticipatie Holtenbroek

Hoe zorgen we er voor dat de dijkversterking Holtenbroek meer oplevert dan alleen een veilige dijk? Samen met onder andere Travers, gemeente Zwolle en enkele bewoners denken we na hoe we de wijk Holtenbroek in de volgende fase actiever kunnen betrekken.

Meer weten? Lees dan de laatste nieuwsbrief!  Nieuwsbrief 6 - januari 2018 (pdf, 433 kB)

Animatie versterking van de dijken in Zwolle

In 2020 gaan we aan de slag met 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Dit besloot het waterschapsbestuur 26 september 2017. Een dijkversterking kreeg de voorkeur van het bestuur boven het alternatief om een kering aan te brengen in het Zwartewater. Hiermee volgt ze het gezamenlijke advies op van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat.

De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door. Samen met bedrijven, verenigingen, bewoners én de partners onderzocht het waterschap de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwarte Water. In deze animatie legt het waterschap uit waarom er is gekozen voor een dijkversterking.

Planning

planning Stadsdijken

Als de aannemer eind 2018 bekend is, gebruiken we 2019 om de dijkversterking meer in detail uit te werken. We regelen dan ook alle vergunningen en procedures die nodig zijn om de werkzaamheden uit te mogen voeren. We verwachten in 2020 te starten met de dijkversterking. Uiterlijk 2024 is project Stadsdijken Zwolle klaar.

Download de gratis App Stadsdijken Zwolle!

App Stadsdijken Zwolle

Volgen van het project? Download dan de gratis App van Stadsdijken Zwolle.

  • Ga naar de App store of Google Play Store.
  • Zoek op Stadsdijken Zwolle.
  • Start de download.

Dijkdenkers gezocht

We werken in dit project nauw samen met Dijkdenkers, overheden, bewoners en bedrijven in de omgeving. Door inspiratie op te halen bij de Dijkdenkers, werken we samen aan een veilige en mooi ingepaste dijk.

Het waterschap wil graag in gesprek met Dijkdenkers over:

  • Uw ervaringen met het wonen langs de dijk;
  • Specifieke kenmerken van de dijk in uw omgeving;
  • Uw ideeën voor een veilige en mooie dijk.

Tijdens het project nodigen we de Dijkdenkers graag een aantal keren per jaar uit om mee te denken en te werken aan een mooi plan en een veilige dijk.

30-jan-2018: Dijkdenkers Stadsdijken Zwolle van start

Omgevingsmanager Hanna vertelt waarom dijkversterking nodig is

Hoe overstromingsbestendig is uw woning?

De eerste weken van januari deed de Universiteit Utrecht in uw buurt een onderzoek naar overstromingsrisico’s en communicatie rondom wateroverlast. Dit is onderdeel van een Europees onderzoeksproject genaamd FLOODLABEL.

Het doel van het onderzoek is om mensen bewuster te maken over de risico’s van water en mensen hier beter over te kunnen informeren. De Universiteit Utrecht werkt in het FLOODLABEL project samen met de gemeente Zwolle en uw waterschap Drents Overijsselse Delta. Wil u meer weten over het FLOODLABEL? Kijk dan op www.floodlabel.eu. De eerste resultaten zijn binnenkort bekend. Houd deze website in de gaten.

Contact

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Onzichtbare dijken en stadsdijken

Zwolle historische waterstad

Van oudsher is Zwolle een waterstad. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond.

Waarom versterken?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Waar liggen de stadsdijken?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld. Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

uw waterschap

#Stadijken Zwolle

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

Korte animatie

Inloopbijeenkomsten

In de afgelopen jaren informeerde het waterschap bewoners en belangstellenden in Holtenbroek over de plannen voor een dijkversterking tijdens informatiebijeenkomsten. De plannen werden gepresenteerd, aanwezigen stelden vragen en gingen in gesprek met bestuurder Hans de Jong of projectmedewerkers. Tijdens de laatste bijeenkomst in oktober 2017 werd het besluit van een dijkversterking toegelicht en blikte het waterschap vooruit naar de planuitwerkingsfase.

Eerder al presenteerde het waterschap de schetsen van de beste manier om de dijk te verbeteren en van de Zwartewaterkering. Ook was er informatie beschikbaar over hoe het waterschap tot deze concepten is gekomen. Naast het informeren over de plannen, hebben wij tijdens de drukbezochte inloopavonden ook ideeën en meningen opgehaald. Zo gaven mensen aan wat hun favoriete plek is langs de dijken en gaven zij hun reactie op de twee bovengenoemde alternatieven.

HWBP

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).

Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.

Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de Gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Ook in Dalfsen en van Zwolle naar Olst

In januari 1926 brak er een dijk door met als gevolg dat het dorp en de omgeving onder water kwamen te staan. Koningin Wilhelmina bezocht het getroffen gebied om de betrokken Dalfsenaren een hart onder de riem te steken.

Nu, jaren later, wordt er nog altijd gewerkt om de dijken en kades langs de Vecht veilig te houden. Met het project Waterfront Dalfsen worden ook hier de dijken op orde gebracht.

Ook de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst heeft versterking nodig. Lees hier meer over op de pagina van dit project.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.