Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

Stadsdijken Zwolle (HWBP)


Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Header HWBP Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad.

Zorgen voor veilige dijken: Dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Stand van zaken

Uw waterschap gaat aan de slag met 7,5 kilometer aan van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Samen met bedrijven, bewoners en overheden hebben we de afgelopen jaren onderzocht en besproken wat de beste manier is om dit aan te pakken: Dijken verhogen of het water verlagen door in het Zwartewater een kering aan te brengen. Ook hebben we gekeken welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Advies voor dijkversterking

Op basis van deze verkenning stelt het waterschap voor om te kiezen voor een dijkversterking. De komende periode bespreekt ze dit met haar partners gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel. Op 21 juni jl. informeerde het waterschap bewoners en belangstellenden in Holtenbroek over de plannen tijdens een informatiebijeenkomst. Aanwezigen luisterden naar een presentatie over de plannen, stelden vragen en gingen in gesprek met waterschapsbestuurder Hans de Jong en met projectmedewerkers.

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap maakt op 26 september een keuze tussen beide alternatieven.

Proces voorkeursalternatief Dijkversterking                Proces voorkeursalternatief Zwartewaterkering

Omgevingsproces trechter dijkversterking - simpel geel Omgevingsproces trechter systeemmaatregel - simpel rood

Voorkeursalternatief stadsdijken Zwolle oranje

Lees meer over de stand zaken en mogelijkheden tot inspraak en meedenken in de brochure "Zwolle hoogwaterveilig: waterkering of dijkversterking?"

Dijkversterking of Zwartewaterkering?

Er zijn twee oplossingsrichtingen om Zwolle te beschermen tegen hoogwater. De ene optie is om de stadsdijken te verbeteren waar nodig. De andere oplossing is het plaatsen van een kering in het Zwartewater ten noorden van Zwolle, die het water vanuit de Vecht tegenhoudt bij hoge rivierwaterstanden. In dat geval is een dijkversterking niet nodig. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap maakt vlak na de zomer een keuze tussen beide alternatieven.

Illustraties kering bij hoogwater (bovenste) en bij laagwater

Illustratie Zwartewaterkering bij hoogwater Illustratie Zwartewaterkering bij laagwater

Illustratie dijkversterking

dijkversterking

uw waterschap

#Stadijken Zwolle

Planning

2015 – 2017: Verkenning

We onderzoeken per deeltraject welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving (kansrijke alternatieven). Dit doen we niet alleen samen met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Ook bewoners en bedrijven kunnen ideeën en initiatieven aandragen. Op basis van alle initiatieven, belangen en het effect op het milieu kiezen we uit de kansrijke alternatieven één voorkeursalternatief.

2017 – 2019: Planuitwerking

In het voorjaar van 2017 kiezen we per deeltraject een globale oplossing (voorkeusalternatief) hoe we de dijk gaan versterken. We werken het voorkeursalternatief samen met de gemeente Zwolle en belangengroepen uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan leggen we alle plannen ter inzage.

2020 - 2022: Uitvoering

We starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Plaatje planning nieuwsbrief_v1 26 september AB

Onzichtbare dijken en stadsdijken

Zwolle waterstad

Van oudsher is Zwolle een waterstad. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond.

Waarom versterken?

Dijken zijn in Nederland van levensbelang. De Tweede Kamer besloot in 2014 dat sommige delen van Nederland, waaronder Zwolle, betere bescherming moeten worden tegen hoogwater: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Een belangrijke reden is het grote belang van de stad Zwolle voor de lokale en regionale economie. Deze nieuwe en strengere veiligheidseisen gaan in vanaf 2017. Door deze nieuwe eisen zijn ook de stadsdijken in Zwolle nu niet veilig genoeg meer. Bekijk ook de kaart met de dijken die zijn afgekeurd (pdf, 2.6 MB).

Waar liggen de stadsdijken?

De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. Vanaf de keersluis langs de noord- en oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. De totale lengte van dit traject is bijna 9 kilometer. Hiervan wordt ongeveer 7,5 kilometer verbeterd. Delen van de stadsdijken vragen een eigen aanpak daarom hebben we het traject in vijf deeltrajecten opgedeeld. Bekijk de kaart met deeltrajecten (pdf, 1.9 MB).

Contact?

Heeft u vragen over het project Stadsdijken Zwolle? Mail naar StadsdijkenZwolle@wdodelta.nl of bel omgevingsmanager Hanna de Weerd via 088 233 2067.

Inloopbijeenkomsten

In 2016 heeft het waterschap twee inloopbijeenkomsten gehouden. Tijdens twee drukbezochte avonden kregen belangstellenden informatie over het project en konden zij vragen stellen. Het waterschap presenteerde de schetsen van de beste manier om de dijk te verbeteren en van de Zwartewaterkering. Ook was er informatie beschikbaar over hoe het waterschap tot deze concepten is gekomen. Naast het informeren over de plannen, hebben wij tijdens de twee drukbezochte inloopavonden ook ideeën en meningen opgehaald. Zo gaven mensen aan wat hun favoriete plek is langs de dijken en gaven zij hun reactie op de twee bovengenoemde alternatieven.

Favoriete plekjes langs de dijk

Kaart favoriete plekjes Stadsdijken

Tijdens de informatiebijeenkomst van Waterschap Drents Overijsselse Delta over de plannen rondom de stadsdijken van Zwolle vroegen we aan de bezoekers wat hun favoriete plekje langs de dijk is. Deze plekjes en de bijbehorende argumenten staan op deze kaart.

HWBP

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de stadsdijken is een onderdeel van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar,en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met ...

Wij zien het versterken van de stadsdijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de Gemeente Zwolle en met Natuur en Milieu Overijssel. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij de stad en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Ook in Dalfsen en van Zwolle naar Olst

In januari 1926 brak er een dijk door met als gevolg dat het dorp en de omgeving onder water kwamen te staan. Koningin Wilhelmina bezocht het getroffen gebied om de betrokken Dalfsenaren een hart onder de riem te steken.

Nu, jaren later, wordt er nog altijd gewerkt om de dijken en kades langs de Vecht veilig te houden. Met het project Waterfront Dalfsen worden ook hier de dijken op orde gebracht.

Ook de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst heeft versterking nodig. Lees hier meer over op de pagina van dit project.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.

Meld u aan voor de nieuwsbrief