Wat als er vóór de dijkversterking hoogwater komt op de IJssel?

Het waterschap staat aan de lat om de bescherming tegen hoogwater te verbeteren. Mocht er voor
die tijd hoogwater op de IJssel komen, dan zijn we goed voorbereid. Het waterschap voert al jaren
dijkinspecties uit om de kwaliteit van haar dijken te onderzoeken en voert onderhoud uit waar
nodig. Bij extreem hoogwater verscherpt het waterschap het toezicht op de dijken. Onze
dijkwachters signaleren bij hoogwater mogelijke problemen aan de dijk zodat het waterschap direct
voorzorgsmaatregelen kan nemen. Dit kan resulteren in het lokaal tijdelijk verstevigen van de dijk.