Hoe wordt de keuze voor maatwerklocaties in de planuitwerkingsfase gemaakt?

In de afweging welke maatwerkoplossing bij woningen wordt gerealiseerd, spelen de volgende criteria een rol: kosten (de kosten bij verlies van woonfunctie en de wettelijk te vergoeden schade en/of compensatie), impact op omgeving van de maatwerkoplossingen (o.a. milieueffecten) en technische aspecten (zoals beheerbaarheid en uitvoeringsrisico’s) en de wensen van de grondeigenaar. Deze afweging maken we in overleg met de grondeigenaar.