Wat gebeurt er bij mijn woning?

Het waterschap streeft ernaar de huidige woonfuncties op en rond de dijk zo veel mogelijk te behouden en de maatregelen in te passen in de omgeving. Met de keuze voor het Voorkeursalternatief is duidelijk of het mogelijk is om de woonfuncties te behouden, en zo ja: welke oplossingsrichtingen er zijn om de maatregelen rond uw woning in te passen.

In deze Planuitwerkingsfase gaan we met grondeigenaren en overige rechthebbenden (huurders, pachters etc.) van woningen binnen het ruimtebeslag van het Voorkeursalternatief, individueel in gesprek over het ontwerp van de maatregelen rond woningen. Doel hiervan is het maken van afspraken over de vormgeving en uitvoering van de maatregelen bij percelen en woningen. Ook maken we afspraken over eventuele vergoedingen en schadeloosstelling.