Bestuurlijke en Ambtelijke Begeleidingsgroep

De Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG) adviseert de bestuurders. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep, hierin zitten bestuurders van de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Olst-Wijhe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer en het bestuur van het waterschap bespreken de voorstellen en adviseren hun bestuur. In de Verkenningsfase adviseert de BBG het bestuur van het waterschap over het Voorkeursalternatief. In dit advies speelt een brede maatschappelijke afweging een belangrijke rol. De eindresultaten in de Verkenningsfase van de BBG zijn:

  1. het advies aan het bestuur van het waterschap, voorafgaand aan de keuze van het Algemeen bestuur van het waterschap voor het Voorkeursalternatief.
  2. ‘besluit meekoppelen’: besluitvorming over de meekoppelkansen die onderdeel worden van het Voorkeursalternatief.

De ABG wordt nauw betrokken bij het project in maandelijkse werksessies. In deze werksessies werkt de ABG mee in de voorbereiding van de advisering aan de BBG en de besluitvorming van het waterschap. Ook is een vertegenwoordiging vanuit de ambtelijke partners aanwezig bij de zogenoemde ontwerpateliers die in 2018 worden georganiseerd voor de uitwerking van de kansrijke alternatieven en kansrijke meekoppelkansen.


Bestuurlijke Begeleidingsgroep

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep, van links naar rechts: Jos van Hees (directeur, Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Ed Anker (wethouder, gemeente Zwolle), Hans Jong (voorzitter BBG, lid dagelijks bestuur, Waterschap Drents Overijsselse Delta), Bert Boerman (gedeputeerde, provincie Overijssel), Herman Brink (directeur, Staatsbosbeheer),Ton Strien (burgemeester, gemeente Olst-Wijhe).