Kopie van IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


We werken aan een veiliger IJsseldijk
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. Daarbij kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om ideeën uit te voeren om de dijk en omgeving, naast de versterking, aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Maatregelen en ideeën die misschien al langer leven, maar nu als zogenoemde meekoppelkansen kunnen worden uitgevoerd door ander overheden, verenigingen, dorpsbelangen, enz.. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

Ijsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. Daarbij kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om ideeën uit te voeren om de dijk en omgeving, naast de versterking, aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Maatregelen en ideeën die misschien al langer leven, maar nu als zogenoemde meekoppelkansen kunnen worden uitgevoerd door ander overheden, verenigingen, dorpsbelangen, enz.. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

IJsseldijk Zwolle Olst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. Daarbij kijken we ook of er mogelijkheden en kansen liggen om ideeën uit te voeren om de dijk en omgeving, naast de versterking, aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme. Maatregelen en ideeën die misschien al langer leven, maar nu als zogenoemde meekoppelkansen kunnen worden uitgevoerd door ander overheden, verenigingen, dorpsbelangen, enz.. In februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur besloten welke mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject in de Verkenningsfase worden onderzocht. Dit is beschreven in een onderzoeksplan. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

Nieuws

IMG_4937

>> 14 mei werd voor zo’n 60 dijkdenkers, omgevingsplatformleden en leden van de ambtelijke begeleidingsgroep van het project IJsseldijk Zwolle-Olst een masterclass 'Dijken en Waterveiligheid' door prof. dr. ir. Matthijs Kok (TU Delft) gegeven. Lees verder > Mooie masterclass 'Dijken en Waterveiligheid'

>> Van 8 maart tot 19 april heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) (NRD) ter inzage gelegen. In de eerste week van juni geeft het waterschap een persoonlijke reactie aan alle indieners en publiceert het waterschap een reactienota op de website. De commissie m.e.r. heeft afgelopen periode ook een advies uitgebracht over de NRD. De m.e.r. is een onafhankelijk commissie met verschillende deskundigen (zoals een ecoloog en landschapsdeskundige).

De komende jaren

Wat gaan we doen?

Tot eind 2019 onderzoeken we de verschillende mogelijkheden voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Deze keuzes zijn tot stand gekomen met inbreng van bewoners, experts, overheden en de zogeheten Dijkdenkers. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) staat welke manieren van dijkversterking het waterschap verder uitwerkt en hoe deze worden onderzocht en vergeleken.

Eind 2019 beslist het waterschapsbestuur welke vorm of vormen van dijkversterking de voorkeur geniet. Vervolgens starten we de planuitwerkingsfase.

U en de omgeving

Hoe kan ik meedenken?

Wij willen in verbinding staan met zijn omgeving. Voor het project IJsseldijk Zwolle-Olst betekent dit dat wij graag met de omgeving in gesprek gaan over de versterking van de dijk en hoe dat wel of niet kan. Wij maken zichtbaar op welke wijze we de verschillende belangen meenemen en afwegen tot de keuze van het Voorkeursalternatief. Wie is deze omgeving? Dit zijn bewoners op en langs de dijk, grondeigenaren, belangenverenigingen, buurtbewoners, gebruikers van de dijk, terreinbeherende instanties en mede-overheden. Om goed in gesprek te zijn met al deze partijen, hebben wij verschillende groepen georganiseerd.

Verschillende partijen en hun rol in het project

Waarom dijkversterking?

Waarom een dijkversterking?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houdt. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel, maar ook bij noordwesterstorm vanuit het IJsselmeer. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen voor veel dijken in Nederland. Ook voor de IJsseldijk. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor dat Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en een groot deel van Salland krijgt te maken met grote wateroverlast..

De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van de dijk. Ook de kennis over hoe een dijk kan bezwijken, neemt toe. Door de klimaatverandering verwachten wij steeds vaker extreme hoeveelheden water in deze regio. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst houden wij hier rekening mee. Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en een superstorm. Nu én in de komende decennia.

Waar ligt de IJsseldijk

20180107_135837

Het project IJsseldijk Zwolle-Olst loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, ook te zien op deze kaart (pdf, 569 kB). De totale lengte van dit traject is 29 kilometer.

De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

Projectgebied

Wanneer aan de slag?

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 – 2019: Verkenning

We onderzoeken welke maatregelen (kansrijke alternatieven) genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Dit doen we samen met de gemeente Olst-Wijhe, gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Ook bewoners en bedrijven kunnen meedenken en meewerken. Eind 2019 kiezen we per traject een globale oplossing (voorkeursalternatief) hoe we de dijk gaan versterken.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief samen met alle partijen verder uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan en leggen we alle plannen ter inzage.

2023 - 2026: Uitvoering

We voeren de afgesproken dijkversterkingsmaatregelen uit.

Media

14-05-'18: Mooie masterclass Dijken en Waterveiligheid

15-03-'18: Waterschap onderzoekt mogelijke dijkverlegging (pdf, 585 kB)

02-03-'18: Twee keer zoveel (IJssel)dijkdenkers (pdf, 525 kB)

28-02-'18: Verliefd op de IJssel (pdf, 2.5 MB)

lees verder >

Contact

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Mail naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanager Wilgert Veldman via 088 233 1200.

Contactgegevens Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

IMG_4543

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u geregeld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hier aanmelden.

Magazine 'Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst'

Magazine over de IJsseldijk januari 2018_Pagina_01 Dit magazine beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven, mede aan de hand van enquêtes die in het najaar van 2017 zijn afgenomen. Download het magazine over de IJsseldijk door te klikken op het plaatje.

Samen met...

Samen met...

Wij zien het versterken van de IJsseldijken Zwolle-Olst niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij het landschap en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Stadsdijken Zwolle

Stadsdijken Zwolle
Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen langs rivieren, ook dwars door de stad. We versterken niet alleen de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, maar ook de stadsdijken van Zwolle. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Samen met bedrijven, bewoners en overheden als de gemeente Zwolle onderzoeken we niet alleen de beste manier om dit aan te pakken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te betrekken bij de stad.

Kunnen de dijken echt breken? (NOS)

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

Overstroom ik?

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.

overstroom ik