Zoeken
Kaart
Lijst

Zoek

Projectenkaart

IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


Afb 1
Waar de IJssel is, zijn ook dijken.

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Delen van de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, en welke de maatregelen het beste passen in de omgeving.

Afb 2
Waar de IJssel is, zijn ook dijken.

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Delen van de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle moeten we verbeteren zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is.

Dit doen we niet alleen. Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, en welke de maatregelen het beste passen in de omgeving.

Nieuws en media

deiningendoorbraak25-sep-2017 Grootste crisisoefening rivierdijken sinds hoogwater 1995   Langs de grote rivieren in Nederland, dus ook langs de IJsseldijk Zwolle-Olst, vindt in de week van 25 tot en met 29 september 2017 de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’ plaats. Om goed voorbereid te zijn op een situatie van extreem hoog water in de rivieren, oefent Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) met vier andere waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het is voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal wordt geoefend met zo veel betrokken instanties. Meer informatie of de oefening volgen? Bekijk onze website Crisisoefening Deining & Doorbraak.

Optie 1 kopfoto 08-sep-2017 Dijktour IJsseldijk Zwolle-Olst   Op zaterdag en zondag 9 en 10 september 2017 is het ontwerpteam van het project IJsseldijk Zwolle-Olst op dijktour geweest. Het team is twee dagen met een stand aanwezig geweest op de dijk, op vier verschillende plekken. Voorbijgangers en bewoners werden gevraagd om ter plekke een vragenlijst in te vullen die gaat over de beleving van de IJsseldijk. Wat betekent de dijk voor u? Waar liggen volgens u ontwikkelkansen? En welke waarden moeten behouden blijven?

vragenlijst U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen. Laat het ons weten door 12 vragen over de IJsseldijk in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw tijd. Let op! U opent de vragenlijst door op het plaatje hiernaast te klikken.

03-feb-2017   Bestuurslid Hans de Jong aan het woord over dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst.
Bekijk hier het videofragment van RTV Oost en
lees hier het bijbehorende artikel.

20-dec-2016   Vanmiddag heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta het startsein gegeven voor de Verkenning van het project IJsseldijk Zwolle-Olst.
WDODelta gaat in dit project aan de slag met de dijken langs de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst. Lees hier het hele persbericht.

Actualiteit

De Verkenning is in volle gang!

Na de inloopbijeenkomsten van begin dit jaar is het waterschap samen met alle betrokken partijen hard aan de slag gegaan met de Verkenningsfase van het project IJsseldijk Zwolle-Olst. Met betrokken overheden, experts en adviseurs van betrokken overheden en organisaties zijn allerlei mogelijke oplossingsrichtingen bedacht om de IJsseldijk te laten voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van waterveiligheid. Van deze oplossingsrichtingen worden de effecten bepaald zodat een keuze gemaakt kan worden voor een aantal kansrijke alternatieven voor dijkversterking. Daarnaast zijn de eerste twee bijeenkomsten met Dijkdenkers geweest. De Dijkdenkers zijn een groep van ca. 45 geïnteresseerde bewoners rond de IJsseldijk die graag actief mee willen denken over de dijkversterking in hun leefomgeving. De groep Dijkdenkers komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten hebben we onder andere nagedacht over technische oplossingen en de (landschappelijke) waarde van de dijk. De volgende Dijkdenkersbijeenkomst vindt plaats in januari 2018. Dan gaat het over de voor-en nadelen van de mogelijke alternatieven (oplossingsrichtingen) voor dijkversterking. Nieuwe dijkdenkers zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven met uw (korte) motivatie via het e-mail adres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

IMG_5945 IMG_7598 IMG_7536

Werkzaamheden komende periode

Het waterschap bepaalt momenteel samen met experts en adviseurs van betrokken overheden en organisaties de effecten van de mogelijke oplossingsrichtingen voor dijkversterking. De resultaten hiervan worden gebundeld en verwerkt tot een gezamenlijk voorstel voor een aantal Kansrijke Alternatieven die in 2018 verder worden uitgewerkt en in meer detail worden beoordeeld. Het is de bedoeling om in januari 2018 inloopbijeenkomsten te organiseren voor alle betrokken om deze Kansrijke Alternatieven aan u voor te leggen, tezamen met het bijbehorende onderzoeksplan.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u geregeld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hier aanmelden.

Informatiefolder

Download de informatiefolder via Downloads onderaan deze pagina en lees meer over het project.

Waarom dijkverbetering?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houden. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en krijgt een groot deel van Salland te maken met grote wateroverlast. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. De komende jaren worden plannen gemaakt voor het verbeteren van deze dijk.

Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er verbetermaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en super storm. Nu én in de toekomst.

Wat is er aan de hand?

Het waterschap beoordeelt regelmatig of de dijken in het gebied voldoende bescherming bieden tegen overstromingen. Uit onderzoek in 2016 blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is. De dijk voldoet niet aan de zwaardere nieuwe eisen die gaan gelden om Salland nog beter te beschermen tegen een super storm en extreme afvoer vanuit de IJssel.

Er is een grote kans dat het kwelwater onder de dijk zand meeneemt. Dit kan er voor zorgen dat de dijk verzwakt en mogelijk inzakt. Dit wordt piping genoemd. Het begin van piping is de afgelopen jaren al enkele malen in de praktijk tussen Olst en Zwolle waargenomen, ook bij relatief lage waterstanden. Ook bestaat er de kans dat bij hoog water en grote golven de bovenste graslaag wordt weggeslagen. Het waterschap verkent de komende jaren hoe deze dijk verbeterd kan worden om te voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen.

Waar ligt de IJsseldijk?

De IJsseldijk loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, te zien op onderstaande kaart. De totale lengte van dit traject is 29 kilometer. De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

20161117_eenvoudig_overzicht

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 – 2019: Verkenning

We onderzoeken welke maatregelen (kansrijke alternatieven) genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Dit doen we samen met de gemeente Olst-Wijhe, gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook bewoners en bedrijven kunnen meedenken en meewerken. Eind 2019 kiezen we per traject een globale oplossing (voorkeusalternatief) hoe we de dijk gaan versterken.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief samen met alle partijen verder uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan en leggen we alle plannen ter inzage.

2023 - 2026: Uitvoering

We starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

NB: Vanwege de sloop van de IJsselcentrale, is in 2017 een nieuw gemaal gebouwd in Harculo. Dit is geen onderdeel van het project IJsseldijk Zwolle-Olst. Lees hier meer over Gemaal Harculo

-----------------------------------------------------------------------

Nieuwe eisen voor de IJsseldijk

In 2014 besloot het kabinet dat sommige delen van Nederland een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen. Dat geldt ook specifiek voor grote delen van Salland en de stad Zwolle. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd naar deze regio. WDODelta anticipeert nu al op de nieuwe veiligheidseisen, die in januari 2017 ingaan. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst worden deze nieuwe eisen meteen meegenomen.

Kunnen de dijken echt breken? (NOS)

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met Margreet Krol (omgevingsmanager) of Wilgert Veldman (adviseur omgeving) door een e-mail te sturen naar  ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl, of te bellen naar het waterschap via 088-233 1200.

HWBP

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Samen met...

Wij zien het versterken van de IJsseldijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij het landschap en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Stadsdijken Zwolle

We verbeteren niet alleen de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, maar ook de stadsdijken van Zwolle.

Van oudsher is Zwolle een waterstad. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond. WDODelta versterkt en repareert de soms onzichtbare stadsdijken van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.