IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP)


Afb 1
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. We versterken de dijk tussen Zwolle en Olst, zodat deze ook voor de toekomst voldoende veilig is.

Vanaf januari 2018 hebben we een voorstel met een aantal mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject. Dit is beschreven in een onderzoeksplan (de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin staan de mogelijkheden die we de komende twee jaar onderzoeken. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

Afb 2
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Samen met bedrijven, bewoners en andere overheden onderzoeken we op welke manier we de dijk kunnen versterken. We kijken ook welke kansen er liggen om het gebied rondom de dijk nog aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme, en welke maatregelen het beste passen in de omgeving.

Vanaf januari 2018 hebben we een voorstel met een aantal mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject. Dit is beschreven in een onderzoeksplan (de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin staan de mogelijkheden die we de komende twee jaar onderzoeken. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

inloopbijeenkomst
We werken aan een veiliger IJsseldijk

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. We versterken de dijk tussen Zwolle en Olst, zodat deze ook voor de toekomst voldoende veilig is.

Vanaf januari 2018 hebben we een voorstel met een aantal mogelijkheden voor dijkversterking per dijktraject. Dit is beschreven in een onderzoeksplan (de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Hierin staan de mogelijkheden die we de komende twee jaar onderzoeken. Ook leest u hierin waarop én hoe deze mogelijkheden worden beoordeeld.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De komende twee jaar gaat het waterschap verschillende mogelijkheden onderzoeken voor het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Deze keuzes zijn tot stand gekomen met inbreng van bewoners, experts, overheden en de zogeheten ‘Dijkdenkers’. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) staat welke manieren van dijkversterking het waterschap verder uitwerkt en hoe deze worden onderzocht en vergeleken. Eind 2019 beslist het waterschapsbestuur welke vorm of vormen van dijkversterking de voorkeur geniet.

IJsseldijk Zwolle Olst (HWBP) WDODelta

De dijk wordt anders: ideeën verzameld

De afgelopen maanden hebben we veel ideeën verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze ideeën hebben we bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld of ze kansrijk zijn. Belangrijk was of de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben.

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Dan houden wij u geregeld op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich hier aanmelden.

Informatiefolder

Lees alles over de IJsseldijk Zwolle - Olst in deze informatiefolder (pdf, 609 kB).

Meedenken en meepraten?

Tijdens vier inloopbijeenkomsten in Wijhe, Olst, Herxen en Zwolle bespraken we de verschillende oplossingen voor het verbeteren van de dijk. Hier werden vragen beantwoord, opmerkingen geplaatst, wensen aangegeven en kwamen reacties binnen voor het vervolg van het project. Het voorstel is goedgekeurd door het bestuur. Hoe de verschillende oplossingen voor de dijkversterking verder worden uitgewerkt, staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (pdf, 6.2 MB) (het onderzoeksplan).

Hoe kunt u reageren?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage van donderdag 8 maart tot donderdag 19 april. In uw reactie kunt u aangeven wat u in onderzocht wilt hebben en of u vragen of opmerkingen heeft over de onderzoeksmethode. Reacties of opmerkingen kunnen worden aangegeven bij de heer Mulhof van de provincie Overijssel: postbus@overijssel.nl.

Dijkdenker worden?

Wilt u ook actief meedenken over de dijkversterking en nauw betrokken worden bij de voortgang van het project? Geef u dan op als Dijkdenker! U kunt zich opgeven met uw motivatie via het e-mailadres:  ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Hoogwater en het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houden. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners tegen water vanuit de IJssel. De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van deze dijk. Omgevingsmanager Margreet staat naast het hoge water bij de IJsseldijk en geeft uitleg over het dijkversterkingsproject.

Het verhaal van de dijk tussen Zwolle en Olst

Magazine over de IJsseldijk januari 2018_Pagina_01 Dit magazine beschrijft de geschiedenis van de IJsseldijk in acht verhaallijnen en geeft aan wat de kwaliteiten en knelpunten aan de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst zijn. Ook wordt de beleving van de IJssel toen en nu beschreven, mede aan de hand van enquêtes die in het najaar van 2017 zijn afgenomen. Download het magazine over de IJsseldijk door te klikken op het plaatje.

Waarom dijkversterking?

De IJsseldijk is één van de vele dijken die Nederland droog houden. De dijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland tegen water vanuit de IJssel. Bij een eventuele doorbraak stroomt een groot gebied onder. Het water van Olst tot Zwolle staat dan 1 tot 3 meter hoog en krijgt een groot deel van Salland te maken met grote wateroverlast. Uit onderzoek in 2016 is gebleken dat de dijk niet sterk genoeg is. De komende jaren worden plannen gemaakt voor het versterken van deze dijk.

Dit betekent niet dat er acute veiligheidsproblemen zijn, maar wel dat er versterkingsmaatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op een extreme IJsselafvoer en super storm. Nu én in de toekomst.

Wat is er aan de hand?

Sinds 1 januari 2017 gelden er nieuwe veiligheidseisen voor veel dijken in Nederland. Ook voor de IJsseldijk. Deze nieuwe eisen zorgen ervoor Salland en Zwolle een betere bescherming tegen overstromingen moeten krijgen.

Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken toe. Ook worden door klimaatverandering steeds vaker extreme hoeveelheden water verwacht in deze regio. In de voorbereiding van het project IJsseldijk Zwolle-Olst wordt rekening gehouden met deze nieuwe eisen.

Waar ligt de IJsseldijk?

De IJsseldijk loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid naar de Spooldersluis, te zien op onderstaande kaart (pdf, 569 kB). De totale lengte van dit traject is 29 kilometer. De verschillende delen van de IJsseldijk vragen een eigen aanpak. Daarom hebben we de IJsseldijk in vijftien trajecten opgedeeld.

Onderzoeksgebied

Wanneer gaan we aan de slag?

2017 – 2019: Verkenning

We onderzoeken welke maatregelen (kansrijke alternatieven) genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Dit doen we samen met de gemeente Olst-Wijhe, gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Ook bewoners en bedrijven kunnen meedenken en meewerken. Eind 2019 kiezen we per traject een globale oplossing (voorkeusalternatief) hoe we de dijk gaan versterken.

2020 – 2022: Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief samen met alle partijen verder uit. Ook vragen we de bijbehorende vergunningen aan en leggen we alle plannen ter inzage.

2023 - 2026: Uitvoering

We voeren de afgesproken dijkversterkingsmaatregelen uit.

Omgevingsplatform

In het Omgevingsplatform voor dit project zitten vertegenwoordigers belangen(verenigingen) langs de IJsseldijk. Zij geven ideeën, wensen en kritische noten uit de omgeving bij ons aan en delen informatie met hun eventuele achterban. Zij kunnen voor u ook een aanspreekpunt zijn wanneer u vragen heeft of iets mee wilt geven om tijdens de vergaderingen te bespreken. > lees meer

Wie is het Omgevingsplatform?

180110 Foto Deelnemers Omgevingsplatform

Bovenste rij van links naar rechts: Piet Zoon, Patrick Eppink, Stephan Rientjes, Ferry Vogtschmidt, Dirk Jan van Swaay, Thea Huisman, Grietje Begeman, Aart Borst, Jaap Gerkes. Onderste rij, van links naar rechts: Harrie Grolleman, Sicco van der Sluis, Johan Teunis.

Kunnen de dijken echt breken? (NOS)

Bekijk in vijf minuten wat Nederland allemaal doet in de strijd tegen het water.

HWBP

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar, en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Contact

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Neem gerust contact op met ons, wij helpen u graag verder. U kunt contact opnemen met Margreet Krol (omgevingsmanager) of Wilgert Veldman (adviseur omgeving) door een e-mail te sturen naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl, of te bellen naar het waterschap via 088-233 1200.

Downloads

Samen met...

Wij zien het versterken van de IJsseldijken niet als een losstaand project. Maar dit biedt juist de ruimte aan andere ideeën of initiatieven. Zo werken we nauw samen met de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Ook staan we uitgebreid stil bij de wensen van omliggende bedrijven en bewoners.

Zo ontwikkelen we een dijk die past bij het landschap en voldoende ruimte bied voor recreatie en beleving van de natuur.

Stadsdijken Zwolle

We versterken niet alleen de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle, maar ook de stadsdijken van Zwolle.

Van oudsher is Zwolle een waterstad. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. In de 19e eeuw is de Willemsvaart gegraven die de Zwolse stadsgracht met de IJssel verbond. WDODelta versterkt en repareert de soms onzichtbare stadsdijken van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

Overstroom ik?

overstroomik

Op Overstroomik.nl kunt u kijken hoe hoog het water bij u komt als gevolg van een grote overstroming en wat u kunt doen.