Vecht Dalfsen Zwolle (HWBP)


Vecht tussen Zwolle en Dalfsen
Werken aan waterveiligheid is nooit af

Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en sterk. Om dat zo te houden, wordt continu aan dijken gesleuteld om aan strenge eisen te voldoen. Het waterschap heeft zo’n 1000 kilometer dijken, waarvan een deel langs de Vecht ligt. De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen hoogwater vanuit Duitsland. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap aan de slag met het gebied rond de Vechtdijken.

Vecht tussen Zwolle en Dalfsen
Werken aan waterveiligheid is nooit af

Niets zo Hollands als een dijk. Stoer en sterk. Om dat zo te houden, wordt continu aan dijken gesleuteld om aan strenge eisen te voldoen. Het waterschap heeft zo’n 1000 kilometer dijken, waarvan een deel langs de Vecht ligt. De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen hoogwater vanuit Duitsland. Om Ommen, Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaat het waterschap aan de slag met het gebied rond de Vechtdijken.

Waarom een dijkversterking?

Waarom een dijkversterking?

Onze dijken zijn veilig, maar dit blijft kwetsbaar. Gedurende de levensduur van een dijk neemt de veiligheid af. Dit komt door steeds hogere waterstanden, door klimaatverandering en omdat de dijk ouder wordt. WDODelta beoordeelt daarom eens per 12 jaar haar dijken. Hieruit bleek dat werkzaamheden aan de Vechtdijken nodig zijn. Daarnaast heeft Nederland sinds begin 2017 nieuwe waterveiligheidsnormen voor dijken, dammen en duinen. Na de werkzaamheden voldoen de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle ook aan deze nieuwe waterveiligheidsnormen.

Andere kijk op de dijk

Andere kijk op de dijk

We kijken niet alleen naar het versterken van de dijk. Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal nemen we mee in dit project. Want uit recent onderzoek blijkt dat het watersysteem zelf ook kan bijdragen aan een betere waterveiligheid.

Bijvoorbeeld door het anders en vertraagd afvoeren van water wordt de piek bij hoogwater lager.

Samen met...

IMG_0544

In 2020 start de verkenningsfase. In de verkenningsfase bekijkt het waterschap samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden in het hele Vechtdal welke oplossingen er zijn voor het waterveiligheidsprobleem, die passen bij de bijzondere kenmerken van de Vecht en de omgeving. Daarbij kijken we vooral naar het gebied rond de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. We werken hierin nauw samen met waterschap Vechtstromen.

Waar liggen de Vechtdijken?

Projectgebied

Het projectgebied bestaat uit 30 kilometer Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle. Het traject van de noordelijke Vechtdijk loopt vanaf Dalfsen tot de gemeentegrens tussen gemeente Zwolle-Zwartewaterland. Het traject van de zuidelijke Vechtdijk loopt vanaf de Rechterensedijk in Dalfsen tot Langenholte in Zwolle.

Contact

Heeft u vragen over de voorbereidingen die we treffen voor het project Vecht Dalfsen Zwolle? Mail naar omgevingsmanager Margreet Krol, margreetkrol@wdodelta.nl of bel haar via 088 – 233 1200.

Wanneer aan de slag?

Wanneer aan de slag?

2019 – juni 2020 Voorbereiding verkenning

Een dijkversterking doe je niet zomaar en vraagt een goede voorbereiding. Als voorbereiding op de verkenning bekijken we of en waar de dijk hoog en sterk genoeg is en waar we met het toekomstige project rekening mee moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan meekoppelkansen, nieuwe technische uitgangspunten of klimaatberekeningen.

Juni 2020 – 2023 Verkenning

In de verkenningsfase onderzoeken we verschillende mogelijkheden voor het versterken van de Vechtdijken. Het resultaat van de verkenningsfase is het Voorkeursalternatief, dat door het algemeen bestuur van het waterschap wordt vastgesteld.

2024 – 2026 Planuitwerking

In de planuitwerkingsfase werken we het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden in detail uit.

Vanaf 2027 Uitvoering

Vanaf 2027 gaat de schop in de grond.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het klimaat blijft onvoorspelbaar veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de Vechtdijken is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Met dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat voortdurend aan de bescherming tegen overstromingen. Samen zorgen we er voor dat dijken aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen. Zo houden we ons land veilig en leefbaar en beschermen we onze economie. Nu en in de toekomst.

Ook in Hasselt, Zwolle en Olst pakken we de dijken aan.

Overstroom ik?

Overstroom ik

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel, en hoewel we de dijken goed bewaken houden, zijn overstromingen helaas niet uit te sluiten. Weet u wat u moet doen in geval van een overstroming? Of hoe hoog het water bij u in de buurt komt? Op de website Overstroming.nl kunt u informatie vinden over overstromingen in het algemeen, preventie en verzekeren.

Bent u goed voorbereid op een overstroming?