Nieuwsbrief | juni 2019

Stenendijk Hasselt
Stenendijk Hasselt | Juni 2019

Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Waarom dijkversterking?

Waarom dijkversterking

Uit veiligheidsanalyses blijkt dat de Stenendijk Hasselt niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen. In deze veiligheidsanalyses is onderzocht wat de kans per jaar is dat, door falen van de dijk, het achterliggende gebied onder water loopt. Deze kans is vergeleken met de wettelijk vastgelegde normen. Er zijn verschillende redenen waardoor de dijk kan doorbreken of overstromen bij extreme waterstanden. In de Waterwet zijn veiligheidsnormen vastgelegd waaraan een dijk moet voldoen. Op basis van berekeningen is daarmee vastgesteld welke opgave er ligt om de Stenendijk weer aan de vereiste veiligheidsnormen te laten voldoen. Lees hier meer.

Terugblik inloopbijeenkomst

Terugblik inloopbijeenkomst 14 mei

14 mei was de eerste inloopbijeenkomst van het project Stenendijk Hasselt. We kijken terug op een goed bezochte avond. Deze avond stond vooral in het teken van kennismaken. We hebben informatie gedeeld over de aanpak van het project op hoofdlijnen, op welke momenten u kan meedenken en over de planning. Sommige bezoekers vonden het even wennen dat er nog niet op concrete voorstellen gereageerd kon worden. Zeker als je aanwonend bent, wil je graag weten wat er gaat gebeuren. Maar het wordt gewaardeerd dat het waterschap nu de omgeving al informeert over het project en dat duidelijk is op welke momenten er gereageerd kan worden op voorstellen.

Inloopbijeenkomst 18 juni

Inloopbijeenkomst op 18 juni

Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater, gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta de Stenendijk versterken in 2021. Komend jaar onderzoekt het waterschap wat de beste oplossing is voor een veilige Stenendijk, ook in de toekomst. Op de tweede inloopbijeenkomst presenteren wij u graag de verschillende oplossingsrichtingen. Er is ruimte om te reageren en we gaan hierover graag met u in gesprek. U bent van harte welkom op dinsdag 18 juni. U kunt binnenlopen tussen 19.00 – 21.00 uur in Korenmolen De Zwaluw, Stenendijk 7 in Hasselt.

Online reageren op voorstellen

Online reageren op voorstellen

Naast het bezoeken van de inloopbijeenkomst biedt het waterschap ook de mogelijkheid om online te reageren op de verschillende oplossingsrichtingen. Op de inloopbijeenkomst heeft u de mogelijkheid om toelichtende vragen te stellen.

De mogelijkheid om online uw reactie te geven (ook wel e-participatie genoemd) is mogelijk van 17 tot en met 20 juni via www.wdodelta.nl/stenendijk of via de app Waterwerk.

Uitkomsten enquête

Uitkomsten enquête

Het waterschap heeft de taak en de ambitie om de versterking van de Stenendijk zorgvuldig in te passen in de omgeving. Zo’n 120 mensen hebben hier een eerste bijdrage aan geleverd door de enquête uit de vorige nieuwsbrief in te vullen. Uit de resultaten van de enquête naar de belevingswaarden blijkt dat de Stenendijk nu en in de toekomst drie belangrijke waarden vertegenwoordigd: de beleving als historische dijk, een dijk die door iedereen gebruikt kan worden en een rustgevende dijk met mooi zicht op de omgeving. Lees hier meer over de belevingswaarden van de Stenendijk.

Verkenning officieel van start

Verkenning officieel van start

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekt het waterschap de omgeving al vroeg in het proces. Belanghebbenden worden geïnformeerd, maar kunnen gedurende het hele proces ook meedenken en input leveren. Met dit startdocument (pdf, 1.3 MB) laat het waterschap weten dat het project Stenendijk Hasselt van start gaat. Het waterschap geeft aan hoe ze wil komen tot een oplossing voor de versterking van de dijk en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt. Dit document vormt daarmee de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.

Kwaliteitsteam Dijken Overijssel

Kwaliteitsteam Dijken Overijssel

Op 7 mei heeft het Kwaliteitsteam Dijken Overijssel een bezoek gebracht aan de Stenendijk. Het Kwaliteitsteam bestaat uit medewerkers van de Provincie Overijssel, het waterschap en verschillende gemeenten. Ongeveer 3 keer per jaar bezoekt het team een dijkgerelateerd project binnen de provincie om daar gevraagd en ongevraagd advies te geven. Voor de Stenendijk heeft het waterschap aan het kwaliteitsteam gevraagd om mee te denken in mogelijke oplossingen voor de dijkversterking > Lees verder

Planning

Planning

De komende periode onderzoekt het waterschap de verschillende oplossingsrichtingen. Volgend voorjaar wordt de beste oplossing gekozen. Dit noemen we het voorkeursalternatief. Vervolgens wordt dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt samen met de omgeving.

Naar verwachting gaat de eerste schop in de grond in 2023.

Meer weten?

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Vragen? Neem dan contact op met Aletta Lüchtenborg, Omgevingsmanager of Jessica Stoker, Adviseur Omgeving via telefoonnummer 088-2331200.

Of mail naar stenendijk@wdodelta.nl

Download de app ‘Waterwerk’

App Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen. Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.