Kwaliteitsteam Dijken Overijssel

Op 7 mei heeft het Kwaliteitsteam Dijken Overijssel een bezoek gebracht aan de Stenendijk. Het Kwaliteitsteam bestaat uit medewerkers van de Provincie Overijssel, het waterschap en verschillende gemeenten. Ongeveer 3 keer per jaar bezoekt het team een dijkgerelateerd project binnen de provincie om daar gevraagd en ongevraagd advies te geven. Voor de Stenendijk heeft het waterschap aan het kwaliteitsteam gevraagd om mee te denken in mogelijke oplossingen voor de dijkversterking.

Voor deze gelegenheid is het team aangevuld met de heren Holthuis en Veldman van de gemeentelijke Monumentenraad. Onder leiding van Bart Buijs van Het Oversticht is de dijk per fiets verkend. Vervolgens heeft men zich al schetsend gebogen over vragen als: wat zijn de kwaliteiten van de dijk en hoe kan je daarmee omgaan in een dijkversterking? Welke principes en randvoorwaarden hanteer je daarbij? De opbrengst van de bijeenkomst is door het projectteam van het waterschap gebruikt bij het uitwerken van de mogelijke oplossingsrichtingen.