Nieuwsbrief | juli 2019

Stenendijk Hasselt
Stenendijk Hasselt | Juli 2019

Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. De dijk is veilig, maar kwetsbaar. Het waterschap zoekt samen met bewoners, overheden en anderen uit de omgeving welke maatregelen nodig zijn en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Oplossingsrichting versterking Stenendijk

Oplossingsrichting versterking Stenendijk

De afgelopen periode heeft het waterschap onderzocht met welke mogelijke oplossingen de Stenendijk bij Hasselt versterkt kan worden. Hieruit zijn vijf mogelijke oplossingen gekomen. Per mogelijke oplossing zijn de belangrijkste voor- en nadelen in beeld gebracht. Hiervoor is gebruik gemaakt van het vooraf vastgestelde afwegingskader dat bestaat uit drie thema’s: techniek, impact op de omgeving en kosten. > Lees hier verder over de gekozen oplossingsrichting.

Hoogte, maatwerk en kosten nader onderzocht

Hoogte, maatwerk en kosten nader onderzocht

De komende periode onderzoekt het waterschap de gekozen oplossing verder. Dit betekent dat we specifiek aandacht besteden aan onderzoek naar benodigde dijkverhoging voor waterveiligheid, maatwerk bij Streukel en kosten van de maatregelen. > Lees hier verder over hoogte, maatwerk bij Streukel en kosten.

Terugblik inloopbijeenkomst

Terugblik inloopbijeenkomst 18 juni

Tijdens de inloopbijeenkomst van 18 juni zijn de mogelijke alternatieven voor het oplossen van de waterveiligheidsopgave van de Stenendijk toegelicht aan alle geïnteresseerden. Bezoekers van de inloopavond konden een reactie gegeven door een groene en oranje sticker te plakken bij de mogelijke alternatieven. Een groene sticker voor een alternatief dat de voorkeur heeft, een oranje sticker voor een alternatief dat niet de voorkeur heeft. Aan het einde van de avond was duidelijk hoe de bezoekers tegen de alternatieven aankijken. > Lees verder en bekijk de foto’s van de inloopbijeenkomst.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

De Stenendijk is gesloten voor motorvoertuigen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur, uitgezonderd (elektrische) fietsen. Het wegdek is 2,5 meter breed en heeft aan één zijde de stenen muur en aan de andere zijde een steil talud. De Stenendijk kent veel recreatief verkeer, waaronder snel fietsverkeer zoals groepen wielrenners en elektrische fietsen. Enkele bewoners hebben een ontheffing om met de auto over de dijk te rijden. Door het snelle fietsverkeer ervaren zij oversteken en keren met de auto als gevaarlijk. De gemeente kijkt samen met bewoners en het waterschap naar mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.

Planning en vooruitblik

Planning en vooruitblik

Zoals eerder in deze nieuwsbrief is genoemd, willen we voldoende tijd nemen om vragen over hoogte, kosten en buitendijks versterken te kunnen beantwoorden. Het duurt daarom wat langer om tot het best passende alternatief te komen. We voorzien nu dat het concept voorkeursalternatief begin volgend jaar vast gesteld gaat worden in plaats van eind dit jaar.

We organiseren een inloopbijeenkomst eind november/begin december. Hierin praten we u bij over de resultaten van het onderzoek. Zodra de datum voor deze bijeenkomst bekend is, informeren wij u hierover via deze nieuwsbrief, projectensite of de app Waterwerk.

Download de app ‘Waterwerk’

App Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de download.

Meer weten?

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.wdodelta.nl/stenendijk. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Vragen? Neem dan contact op met Aletta Lüchtenborg, Omgevingsmanager of Jessica Stoker, Adviseur Omgeving via telefoonnummer 088-2331200.

Of mail naar stenendijk@wdodelta.nl

Een veilig Nederland

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.