De beste partij voor Stenendijk

Op 11 februari is het startschot voor de aanbesteding voor de Stenendijk: wie heeft de beste papieren om de dijk te versterken? “We zetten de voorbereiding én de uitvoering van het project gelijktijdig in de markt. Door alle kennis van de aannemer nu al in huis te halen, krijgen we de beste en meest slimme oplossing voor de dijk.” Aan het woord is Martijn van den Broeke, contractmanager HWBP bij Waterschap Drents Overijssels Delta.

Eerste selectie: drie partijen

In 2019 onderzocht het waterschap welke mogelijkheden er zijn om de dijk te versterken. De meest haalbare variant is een constructie in de dijk, waardoor zowel de woningen als de monumentale waarde van de dijk het beste behouden kunnen blijven. Eind 2019 startte de Europese aanbesteding van dit dijkversterkingsproject. “We vragen marktpartijen het idee verder uit te werken en te onderzoeken hoe de constructie het beste kan worden uitgevoerd. Denk aan grote aannemers of aannemerscombinaties in de grond-, weg- en waterbouw. Zo’n aanbestedingstraject begint met het benaderen van deze partijen om hen te wijzen op de aanbesteding van dit project. Met passende referenties kunnen zij kenbaar maken of ze aan de voorwaarden voldoen. Deze selectie loopt tot eind februari. Daarna gaan we met drie partijen verder.”

Risico’s per methode

Elk project heeft bepaalde risico’s. Bij de Stenendijk is de uitvoeringsmethode de grootste uitdaging. “Iedere methode neemt andere risico’s met zich mee. Samen met de aannemer bespreken we welke risico’s groot en welke klein zijn. Maakbaarheid en een tevreden omgeving zijn factoren die bij de Stenendijk leidend zijn. We stellen strenge eisen om schade aan zowel de dijk als de woningen te voorkomen. Hoeveel hinder  kunnen bewoners en gebruikers krijgen van de werkzaamheden, hoe gaat de aannemer hier mee om én wat doet de aannemer om de hinder tot een minimum te beperken? Al deze punten nemen we mee in de keuze voor de aannemer.”

Verdiepingsslag

Met drie partijen gaat het waterschap in het voorjaar twee dialoogrondes aan. “We spreken dan één op één met iedere marktpartij om te achterhalen of ze aan de voorwaarden kunnen voldoen en om de risico’s af te tasten. In mei vindt de voorlopige gunning plaats en is er een beoogd winnaar. We gaan met die partij om tafel om de aanbieding, de gekozen techniek en de planning verder te concretiseren en uit te werken. Medio oktober komen we dan tot definitieve gunning en bespreken we de gekozen methode voor de dijkversterking met de omgeving en onze partners, zoals gemeente Zwarterwaterland en provincie Overijssel."


Martijn en Esther

Martijn van den Broeke (contractmanager) en Esther van Zundert (omgevingsmanager)