Stenendijk Hasselt (HWBP)


Stenendijk Hasselt 1

Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. Het waterschap zoekt samen met bewoners, andere overheden en anderen, welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Waarom is dijkversterking nodig?

Waarom is dijkversterking nodig

Het waterschap beoordeelt regelmatig of de dijken voldoende bescherming bieden tegen overstromingen vanuit de rivieren. Uit onderzoek blijkt dat de Stenendijk onvoldoende sterk is en niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid voldoet. De dijk is vellig, maar kwetsbaar. Daarbij heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd om dit traject versneld op te pakken om zo groot onderhoud aan het fietspad op de dijk en de dijkversterking tegelijk uit te kunnen voeren. Dat voorkomt hinder en bespaart kosten.

Komend jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is om tot een veilige Stenendijk te komen. We inventariseren de mogelijke oplossingen, brengen effecten en de kosten in beeld en kijken hoe de meest kansrijke oplossingen goed in de omgeving passen. Dit onderzoek noemen we de Verkenningsfase. Deze sluit af met een besluit door het Algemeen Bestuur van het waterschap: het Voorkeursalternatief. Tijdens dit onderzoek trekken we samen op met bewoners, belangengroepen en bedrijven, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Bekendmaking start verkenning dijkversterking Stenendijk

Benieusd hoe u kunt meedenken?

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekt het waterschap de omgeving al vroeg in het proces. Belanghebbenden worden geïnformeerd, maar kunnen gedurende het gehele proces ook meedenken en input leveren. Met dit startdocument (pdf, 1.3 MB) laat het waterschap weten dat het project Stenendijk Hasselt van start gaat. Het waterschap geeft aan hoe ze wil komen tot een oplossing voor de versterking van de dijk en hoe de omgeving hierbij betrokken wordt. Dit document vormt daarmee de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.

Heeft u suggesties voor alternatieven of heeft u opmerkingen over de aanpak? Tussen 22 mei tot 20 juni kunt u uw reactie mailen naar stenendijk@wdodelta.nl of u kunt ons aanspreken tijdens de inloopbijeenkomst op 18 juni tussen 19.00 en 21.00 uur in molen De Zwaluw, Stenendijk 7 in Hasselt.

Een bijzondere dijk, uniek in Nederland!

Een bijzondere dijk: de Stenendijk

We hoeven het u vast niet te vertellen: de Stenendijk is een unieke dijk in Nederland. Het is de enige stenen zeewering langs de voormalige Zuiderzee. Als waterkering vervult de dijk nog steeds een belangrijke rol in de bescherming van het achterland.

In 1975 is de dijk aangewezen als Rijksmonument. Dat ging in eerste instantie niet van harte, zo blijkt uit de krantenberichten uit die tijd. De gemeente had plannen om buitendijks een industrieterrein (plan Galgenrak) te realiseren en het toenmalige waterschap De Noorder Vechtdijken voorzag een stijging van kosten bij toekomstige verbeteringen. De aanwijzing was toch een feit en tegenwoordig is de Stenendijk het een geliefde fiets en wandelroute met een mooi uitzicht over het Galgenrak. Een uniek stukje Overijssel dat een passende oplossing verdiend! We werken daarom samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Ook stellen we een Ruimtelijk Kwaliteitskader op, waarin de historische waarden, toekomstwaarde en belevingswaarde benoemd worden. Dit kader wordt een belangrijke leidraad in het ontwerpproces.

Planning dijkversterking

Plaatje planning

In april 2019 zijn wij gestart met de verkenningsfase van dit project. We onderzoeken verschillende alternatieven en halverwege 2020 wordt het voorkeursalternatief vastgesteld.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief april 2019 (pdf, 926 kB)

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u voortaan de (gratis) digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan.

Download de app

Download de gratis app Waterwerk

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de gratis download.

Contact

Aletta Luchtenborg

Voor meer informatie over het project Stenendijk in Hasselt kunt u contact opnemen met Aletta Lüchtenborg (omgevingsmanager) via telefoonnummer 088-2331200 of per mail stenendijk@wdodelta.nl.

Bekijk onze contactgegevens.

Een veilig Nederland

Een veilig Nederland

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.