Stenendijk Hasselt (HWBP)


Stenendijk Hasselt

Om Hasselt en haar omgeving te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwartewater gaat het waterschap de Stenendijk versterken. Het waterschap zoekt samen met bewoners, andere overheden en anderen, welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving.

Waarom een dijkversterking?

Stenendijk Hasselt

Uit onderzoek blijkt dat de Stenendijk onvoldoende sterk is en niet aan de huidige eisen voor waterveiligheid voldoet. De dijk is vellig, maar kwetsbaar. Daarbij heeft de gemeente Zwartewaterland gevraagd om dit traject versneld op te pakken om zo groot onderhoud aan het fietspad op de dijk en de dijkversterking tegelijk uit te kunnen voeren. Dat voorkomt hinder en bespaart kosten. Komend jaar onderzoeken we wat de beste oplossing is om tot een veilige Stenendijk te komen. We inventariseren de mogelijke oplossingen, brengen effecten en de kosten in beeld en kijken hoe de meest kansrijke oplossingen goed in de omgeving passen. Dit onderzoek noemen we de Verkenningsfase.Tijdens dit onderzoek trekken we samen op met bewoners, belangengroepen en bedrijven, gemeente Zwartewaterland, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

Mogelijke Alternatieven

Meedenken en input leveren?

Tijdens de inloopbijeenkomst op 18 juni zijn de mogelijke alternatieven voor de dijkversterking van de Stenendijk gepresenteerd aan de omgeving. Met stickers konden de bezoekers hun voorkeur aangeven. Ook was het mogelijk om digitaal een reactie achter te laten via onze website.

Hoe nu verder?

In juli besluit het waterschap welke alternatieven kansrijk zijn voor de dijkversterking. Voor deze afweging wordt gekeken naar de technische maakbaarheid, de impact op de omgeving en de kosten. Ook het draagvlak van de omgeving in beschouwing genomen. Na de zomer worden de kansrijke alternatieven verder onderbouwd en uitgewerkt om tot één voorkeursalternatief te komen. We informeren u hierover middels de nieuwsbrief, de website en een inloopbijeenkomst.

Kaart Stenendijk Hasselt

Een dijkversterking kan grote impact hebben op de omgeving. Daarom betrekt het waterschap de omgeving al vroeg in het proces. Belanghebbenden worden geïnformeerd, maar kunnen gedurende het gehele proces ook meedenken en input leveren.

Nieuwsbrieven Stenendijk

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u voortaan de (gratis) digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich dan aan.

Planning dijkversterking

Plaatje planning

Volg het project!

App Waterwerk_Dame gele trui

Dit project is nu ook te volgen via een app op uw smartphone of tablet. In deze app vindt u snel en gemakkelijke allerlei relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven, mediaberichten en filmpjes. Ook meldt de app wanneer er bijeenkomsten en werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kunt u vragen stellen, zich aanmelden voor de nieuwsbrief of meldingen doen.

Ga naar de App Store of de Google Play Store, zoek op ‘Waterwerk’ en start de gratis download.

Contact

Aletta Luchtenborg

Voor meer informatie over het project Stenendijk in Hasselt kunt u contact opnemen met Aletta Lüchtenborg (omgevingsmanager) via telefoonnummer 088-2331200 of per mail stenendijk@wdodelta.nl.

Bekijk onze contactgegevens.

Downloads

Een veilig Nederland

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het project Hasselt Stenendijk is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Een bijzondere dijk, uniek in Nederland!

Een bijzondere dijk: de Stenendijk

We hoeven het u vast niet te vertellen: de Stenendijk is een unieke dijk in Nederland. Het is de enige stenen zeewering langs de voormalige Zuiderzee. Als waterkering vervult de dijk nog steeds een belangrijke rol in de bescherming van het achterland.

In 1975 is de dijk aangewezen als Rijksmonument. Dat ging in eerste instantie niet van harte, zo blijkt uit de krantenberichten uit die tijd. De gemeente had plannen om buitendijks een industrieterrein (plan Galgenrak) te realiseren en het toenmalige waterschap De Noorder Vechtdijken voorzag een stijging van kosten bij toekomstige verbeteringen. De aanwijzing was toch een feit en tegenwoordig is de Stenendijk het een geliefde fiets en wandelroute met een mooi uitzicht over het Galgenrak. Een uniek stukje Overijssel dat een passende oplossing verdiend! We werken daarom samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Ook stellen we een Ruimtelijk Kwaliteitskader op, waarin de historische waarden, toekomstwaarde en belevingswaarde benoemd worden. Dit kader wordt een belangrijke leidraad in het ontwerpproces.