Hoogwaterbeschermingsprogramma


We werken aan uw veiligheid

Hoogwaterbeschermingsprogramma WDODelta_IJssel

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel en veel grote rivieren vinden hun weg naar zee. Die lage ligging en de vele rivieren en meren maken Nederland kwetsbaar voor overstromingen. Daarbij stijgt de zeespiegel, daalt de bodem en krijgen we steeds vaker te maken met heftige regen en hoge rivierstanden. Extremer weer. Veilig wonen en werken is geen vanzelfsprekendheid meer. Ook in ons gebied zijn de gevolgen van een dijkdoorbraak groot, ook voor het achterland. Daarom gaan we voor sterkere dijken met een hoger beschermingsniveau. Bescherming tegen hoogwater is en blijft van levensbelang: voor miljoenen Nederlanders en onze economie.

Deltaplan Waterveiligheid

Nederland is een laaggelegen land met veel water waarbij we rekening moeten houden met de zee, het IJsselmeer en de rivieren. Zo’n gebied heet ook wel ‘delta’. Het Deltaprogramma waterveiligheid moet Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater.

In het Deltaplan Waterveiligheid nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat met het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen om dijken, dammen en duinen, maar ook sluizen, stuwen en gemalen, aan de wettelijke veiligheidsnorm te laten voldoen.

Dijken: wij pakken ze aan!

Samen met andere waterbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes beschermen we ons land tegen overstromingen. Rijkswaterstaat en de waterschappen controleren iedere twaalf jaar de belangrijke Nederlandse dijken, duinen, sluizen en gemalen. De laatste keer was in de periode van 2006 tot 2011. Waterkeringen die niet meer aan de norm voldoen, pakken we aan. In het Deltaplan Waterveiligheid, in het zogenoemde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), staat welke waterkeringen we wanneer aanpakken, zodat deze weer aan de veiligheidsnorm voldoen.

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we ook hier aan een regio waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Onze dijkversterkingsprojecten zijn onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Dat doen we samen met inwoners, provincies, gemeenten, belangengroepen en bedrijfsleven.

Achttien projecten

Hoogwaterbeschermingsprogramma WDODelta_StadsdijkenBinnen ons beheergebied voldoet in totaal 180 kilometer dijk niet meer aan de norm. Verdeeld over 18 projecten (pdf, 878 kB), pakken we deze dijken aan. De eerste resultaten hebben we al geboekt: Keersluis de Whaa, kunstwerken in Vollenhove en het waterfront in Dalfsen voldoen weer aan de norm. Momenteel werken we aan de voorbereiding voor de realisatie van de dijkversterkingen Stadsdijken Zwolle en de IJsseldijk van Zwolle tot Olst. In 2019 zullen we ook van start gaan met de voorbereidingen voor het traject Vecht Dalfsen en de Stenendijk in Hasselt. Op bijgevoegde planning (pdf, 204 kB) ziet u waar wij de komende jaren mee aan de slag gaan.

Stadsdijken In Zwolle

Hier zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.

IJsseldijk Zwolle - Olst

De IJsseldijk is één dijk die Salland en Zwolle droog houdt. Deze dijk, tussen Olst en Zwolle, beschermt de bewoners tegen water vanuit de IJssel.

Vechtdijken Dalfsen - Zwolle

In 2020 starten we met de verkenning van de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle.

Overstroom ik?

overstroom ik

Met deze grote dijkversterking beschermen we ons land tegen overstromingen. Toch kan het een keer misgaan. Daarom is het belangrijk dat alle Nederlanders zich voorbereiden op hoogwater. Op Overstroomik.nl staat hoe hoog het water in je buurt kan komen en wat je zelf kunt doen.