Terugkoppeling reactieperiode concept-Voorkeursalternatief Zwolle-Olst

Vanaf 26 maart is het concept-Voorkeursalternatief voor de dijkversterking bekend. Tijdens verschillende bijeenkomsten ging het waterschap in gesprek met grondeigenaren en bewoners over het voorstel. Ook kon iedereen schriftelijk reageren op het voorstel van 26 maart tot 7 mei 2019.

Samenvatting binnengekomen reacties

Het waterschap heeft 31 reacties ontvangen. Hiervan gaan 8 reacties over het concept-Voorkeursalternatief en 11 reacties over meekoppelkansen. De andere reacties bevatten aandachtspunten voor de detailuitwerking van het dijkontwerp of de uitvoeringsfase.

De reacties op het concept-Voorkeursalternatief gaan over het beperken van de impact van de dijkversterking op de binnendijkse woon- en leefomgeving, zoals tuinen en landbouwgrond. De opmerkingen over meekoppelkansen bevatten vooral ideeën voor de uitwerking van het Beekmanpad ter hoogte van Zwolle-Zuid en bezwaren tegen landbouwverkeer over de meekoppelkans parallelweg tussen Den Nul en Wijhe.

De andere reacties bevatten belangrijkste aandachtspunten en wensen voor het dijkontwerp, zoals het behoud van schuren, bomen, privacy, dijkflora en beperken van de dijkverhoging of voorkomen van binnendijkse vernatting van percelen. Ook het beperken van hinder tijdens de uitvoering is heel belangrijk voor grondeigenaren en bewoners.

Vervolg reactieperiode

Alle indieners van een reactie hebben de afgelopen weken een persoonlijke reactie van het projectteam ontvangen.

Deze reacties worden samen met een advies van het Omgevingsplatform en de mede-overheden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap bij besluitvorming over het Voorkeursalternatief in het najaar.

In de planuitwerkingsfase wordt het dijkontwerp verder uitgewerkt in overleg met de grondeigenaren. In deze fase onderzoeken we of en hoe de reacties uit de reactieperiode een plek kunnen krijgen in het dijkontwerp.