Nieuwsbrief | november 2017

Dijkversterking IJsseldijk Zwolle - Olst
Nummer 3 | november 2017

We komen weer naar u toe!

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke taak van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk wonen, werken en recreëren. Omdat de IJsseldijk aan nieuwe normen moet voldoen, is het waterschap een project gestart om de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle te versterken. Zo worden Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. De komende jaren onderzoekt het waterschap welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze landschappelijk goed kunnen worden ingepast in de omgeving. U kunt de komende maanden meedenken en meepraten.

We weten meer over uw dijk

Hans de JongBegin 2017 hebt u gehoord dat het waterschap aan de gang gaat met een dijkversterkingstraject tussen Zwolle en Olst. Vanaf die tijd is er veel gebeurd op en voor onze IJsseldijk, veelal buiten uw waarneming: dijkdenkers-bijeenkomsten, een dijktour als onderdeel van een belevingswaardenonderzoek en andere onderzoeken. U heeft daarover gelezen in de vorige nieuwsbrief.

In januari komen we weer naar u toe, om verschillende oplossingsrichtingen aan u voor te leggen. Oplossingsrichtingen die in 2018 en 2019 verder worden uitgezocht en uitgewerkt.

Als bestuurder ben ik tevreden over de voortgang, maar nog meer over uw betrokkenheid met uw leefomgeving. Het waterschap heeft het motto In verbinding met de omgeving. Het is daarom mooi dat u deze handschoen oppakt. Binnenkort, zie de agenda, komen we weer bij u op bezoek. We bespreken dan met u welke oplossingsrichtingen, die dankzij de genoemde studies, onderzoeken en ideeën van de bewoners tot stand zijn gekomen, verder worden onderzocht.

U spreekt en denkt daar over mee. Ik hoop dat u de komende periode ook betrokken blijft.

Als verantwoordelijk bestuurder wil ik in 2019 graag een oplossing kiezen, die landschappelijk goed is ingepast en bovenal zorgt voor een waterveilig Salland en Zwolle. Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, betekent dat niet dat ieders wensen kunnen worden gehonoreerd, maar proberen we wel zoveel mogelijk rekening te houden met alle belangen en wensen rond de IJsseldijk.

Uw inbreng is daarbij niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk. Ik zie u daarom ook graag terug op de inloopbijeenkomsten in januari 2018. Want, het is uw dijk en uw leefomgeving! Dus denk en praat mee!

Hans de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur.

De eerste stap is bijna gezet

In januari 2018 is er weer een viertal inloopbijeenkomsten. Daar presenteren we een voorstel voor de te onderzoeken oplossingsrichtingen per dijktraject. We horen graag uw mening!

Fietsen

Fietsen op de IJsseldijk (juni) met dijkdenkers

De dijk wordt anders: ideeën verzameld

De afgelopen maanden hebben we veel ideeën voor oplossingsrichtingen voor dijkversterking verzameld. Ideeën van dijkdenkers, experts en overheden. Deze ideeën hebben we bestudeerd en op hoofdlijnen beoordeeld of ze kansrijk zijn. Belangrijk was of de dijk weer veilig wordt en welke effecten de dijkversterkingsmaatregelen hebben.

Mogelijkheden voor dijkversterking

In januari ligt er een voorstel met een aantal oplossingsrichtingen per dijktraject. Dit is beschreven in een onderzoeksplan, de zogenoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin staan oplossingsrichtingen, die we de komende twee jaar onderzoeken. Ook leest u hierin waarop deze oplossingsrichtingen worden beoordeeld en hoe dit wordt onderzocht.

Hoe denk u erover?

Tijdens de inloopbijeenkomsten van januari 2018 laten we dit voorstel met oplossingsrichtingen per traject zien. We horen dan graag uw reactie. Daarnaast ligt de notitie van eind februari tot begin april ter inzage. Ook in deze periode kunt u aangeven wat u ervan vindt.

Dagelijks Bestuur waterschap beslist

Het Dagelijks Bestuur bespreekt dit voorstel met verschillende oplossingsrichtingen op 20 februari 2018. Als zij instemmen start de tweede stap van het project. Dan gaan we die Kansrijke Alternatieven verder onderzoeken.

Van grof naar fijn

We werken van grof naar fijn. In 2018 worden de Kansrijke Alternatieven samen met experts en dijkdenkers uitgewerkt. De effecten en kosten worden dan nauwkeuriger onderzocht. Eind 2019 kiest het waterschap een hoofdoplossingsrichting, het voorkeursalternatief, voor dijkversterking.

Dijktour

Dijktour (september) in Wijhe

Wat vindt u van de IJsseldijk?

Het waterschap wil bij de versterking van de dijk maatregelen nemen die zo goed mogelijk passen in de omgeving. Samen met de landschapsarchitecten van bureau Bosch Slabbers wil het waterschap deze landschappelijke inpassing vormgeven. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat eerst de huidige kwaliteiten en de knelpunten van de IJsseldijk in beeld zijn.

Daarom is een belevingswaardenonderzoek uitgevoerd. Bewoners en gebruikers van de dijk zijn gevraagd naar hun beleving van de IJsseldijk, via een online vragenlijst en een dijktour in september. Bij de pont in Olst, Wijhe, ’t Kleine Veer en het Katerveer vroegen we aan gebruikers van de dijk naar hun beleving. Tijdens de dijktour zijn veel kansen en knelpunten aangegeven. Hiervan is een boek gemaakt, de Hydrobiografie* van de IJsseldijk, met veel geschiedenis, verhalen van dijkbewoners en de huidige belevingswaarde van de IJsseldijk.

Ook is een Ruimtelijk Kwaliteitskader* gemaakt. Dit kader helpt om de maatregelen te ontwerpen die zo goed mogelijk passen in de omgeving. Het beschrijft de huidige kwaliteiten en knelpunten van de dijk in en geeft verschillende mogelijkheden voor de verdere uitwerking van de dijkversterkingsmaatregelen.

*De Hydrobiografie en het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn bijna klaar. Bij de inloopbijeenkomsten in januari 2018 zijn deze in te zien. De documenten worden dan ook gepubliceerd op de projectwebsite.

Wat een mooie dijk!

Dat u aan of bij een mooie dijk woont is natuurlijk geen nieuws. Dat we die dijk, samen met u, mooi willen houden, maar zeker veiliger en sterker heeft u gehoord. Er gebeurt veel. Niet altijd zichtbaar, maar deze foto’s geven een impressie van de activiteiten rond de toekomstige versterking van de IJsseldijk.

BBG

De bestuurlijke begeleidingsgroep: Jos van Hees (directeur netwerkontwikkeling RWS-Oost Nederland), Hans de Jong (lid van het dagelijks bestuur WDODelta), Herman Brink (provinciehoofd Staatbosbeheer Overijssel), Ed Anker (wethouder gemeente Zwolle), Bert Boerman (gedeputeerde provincie Overijssel), Ton Strien (burgemeester gemeente Olst-Wijhe). Deze bestuurlijke begeleidingsgroep adviseert het waterschap bij de keuze voor de kansrijke alternatieven en het voorkeursalternatief.

Dijkdenkers bijeenkomst in Zwolle (juni)

Dijkdenkersbijeenkomst (juni) in Zwolle

Dijkdenkersbijeenkomst in Wijhe (september)

Dijkdenkersbijeenkomst (september) in Wijhe

Dijkdenker Gerbrant aan het woord

IJssellinie bij OlstMijn naam is Gerbrant van Vledder (1957) en ik woon in de kern Olst op ruim 100 m achter de dijk. Mijn relatie met de dijk is tweeledig. Voor mijn werk als waterbouwkundig ingenieur ben ik betrokken bij het vaststellen van de golfkrachten op de Nederlandse waterkeringen. De dijken zijn daarin alleen maar een lijntje in mijn computermodel. Als bewoner merk ik aan de waterhoogte in onze kruipruimte, hoe hoog het water in de IJssel staat en merk ik de gevolgen van de lekke dijk. Deze voorbeelden geven aan dat ik tot nu toe alleen indirect met de dijk heb te maken. Juist daarom, voel ik mij nu zeer aangetrokken om me als dijkdenker met de dijk bezig te houden.

Waarom de dijk zo lek is, werd begin dit jaar prachtig door Ferdinand van Hemmen uiteengezet. Deze is gebouwd op oude meanders. die vol met doorlaatbaar grind zitten. Zijn verhaal dwong mij om met andere ogen naar de dijk te kijken en het landschap te leren lezen. Er zit zoveel waarde in ons IJssellandschap, dat we alleen daarom al moeten meedenken hoe we deze dijk gerelateerde natuur-cultuur-historische waarden kunnen behouden. Een recent voorbeeld daarvan is de IJssellinie. Een bizar idee uit de Koude Oorlog om met behulp van stuwen en doorlaatwerken het hele landschap onder water te zetten. De restanten ervan zijn nog overal te vinden in ons landschap en het is dan ook een uitdaging om deze en andere objecten in te passen in een nieuwe veilige dijk.

Agenda

Inloopbijeenkomsten: voorstel Kansrijke Alternatieven.

  • Woensdagavond 17 januari 2018: gemeentehuis Olst-Wijhe (Raadhuisplein 1, Wijhe)
  • Dinsdagavond 23 januari 2018: Holstohus (Jan Schamhartstraat 5, Olst)
  • Donderdagavond 25 januari 2018: dorpshuis De Herxer Marke (Herxen 1, Wijhe)
  • Dinsdagavond 30 januari 2018: Het Engelse Werk (Het Engelse Werk 4, Zwolle)

Besluit en hoe we verder willen

Dinsdag 20 februari 2018: Dagelijks Bestuur besluit over welke alternatieven worden onderzocht.

Wilt u de notitie inzien?

Op de inloopbijeenkomst kunt u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (onderzoeksplan) inzien en er op reageren. Ook ligt de notitie eind februari tot begin april 2018 voor iedereen ter inzage.

Meer informatie? kijk op IJsseldijk Zwolle-Olst (HWBP).