Nieuwsbrief I juli 2017

Optie 1 kopfoto
Nummer 1 | juli 2017

Zorgen voor veilige dijken: een belangrijke taak van waterschap Drents Overijsselse Delta. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk wonen, werken en recreëren. Omdat de IJsseldijk strengere eisen krijgt, start het waterschap een project om de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle te versterken. Zo wordt Salland en de stad Zwolle nog beter beschermd tegen overstromingen. De komende jaren onderzoekt het waterschap welke maatregelen waar genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. In deze nieuwsbrief leest u meer.

De kop is eraf.

De afgelopen maanden heeft u gemerkt dat de voorbereiding van de dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is gestart. In januari en februari organiseerden we 4 inloopavonden en in maart en april hebben we een aantal inventariserende onderzoeken laten uitvoeren over de onderwerpen: cultuurhistorie en archeologie, natuurwaarden in het gebied, bodemkwaliteit, water en landschap. Daarnaast zijn we in het voorjaar gestart met het verzamelen van ideeën voor oplossingen om de dijk weer voldoende veilig te maken. We vroegen onder andere Dijkdenkers, mede overheden en dijkexperts naar ideeën voor mogelijke oplossingsrichtingen.

De komende maanden brengen we alle mogelijke oplossingsrichtingen in beeld en selecteren we de oplossingsrichtingen die in het vervolg van het project verder worden onderzocht. In het najaar organiseert het projectteam weer een dorpentour en bent u van harte welkom op een van inloopavonden. Daar gaan we graag met u in gesprek over deze oplossingsrichtingen en uw ideeën over de dijkversterking.

In september is het projectteam op de dijk aanwezig. We zoveel mogelijk mensen uit het gebied naar hun beleving van de dijk, het landschap en de directe omgeving. Dit noemen we het belevingswaardenonderzoek. Ook werkt landschapsarchitectenbureau Bosch Slabbers de komende maanden aan een Ruimtelijk kwaliteitskader. Dit is een document met de beschrijving van kwaliteiten en knelpunten van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst en een visie op de versterkingsopgave voor verschillende deelgebieden. De uitkomsten van het belevingswaardenonderzoek worden hierin verwerkt en ook gepresenteerd tijdens de inloopavonden in het najaar.

Column: Denk mee over uw dijk, uw leefomgeving.

Het is al weer een aantal maanden geleden dat het waterschap bij u op bezoek kwam. In Olst, Zwolle, Herxen en Wijhe is met u besproken waarom de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst versterkt moet worden en hoe de aanpak en planning voor de komende jaren eruit ziet. Ook nadien zijn we in gesprek gebleven: een dijkdenkersbijeenkomst in Zwolle, een tweetal dijkdenkersfietstochten en informatieuitwisseling tijdens de IJsselbiënnale. Ook zullen de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers binnenkort een digitale enquete versturen en op de dijk aanwezig zijn om omwonenden en betrokkenen te vragen naar hun verhaal van de IJsseldijk.

Kortom, als waterschap nemen we u mee in het proces en blijven we met u in verbinding, met als ultieme doel het behoud van een mooie dijk en een verbeterde veiligheid voor u en het achterland. De komende maanden wordt alle informatie nauwkeurig op een rij gezet en kiest het Dagelijks Bestuur eind van dit jaar een aantal oplossingsrichtingen (kansrijke alternatieven) die in 2018 en 2019 verder worden onderzocht. Die worden ook met u besproken en nader bekeken. Ik ga er als verantwoordelijk bestuurder voor om tot een zo’n optimaal mogelijke oplossing te komen. Dat houdt niet in dat ieders wensen gehonoreerd kunnen worden, maar wel dat er gekozen wordt voor een verantwoorde oplossing voor de IJsseldijk tussen Olst en Zwolle. Natuurlijk nooit zonder uw inbreng. Ik roep u dan ook op om de informatiebijeenkomsten, die dit jaar nog worden georganiseerd worden, te bezoeken. Want het is uw dijk en uw leefomgeving!

jjong1  Hans de Jong

dagelijks bestuurslid

De dijkdenkers: met een goed verhaal de dijk op

Inmiddels hebben de dijkenkers samen met het waterschap hun tweede bijeenkomst achter de rug. Onder leiding van cultuurhistoricus Ferdinand van Hemmen zijn op maandagavond 26 juni in twee groepen de trajecten Spoolde t/m Herxen op de fiets bezocht en op woensdagavond 28 juni in twee groepen de trajecten Olst t/m Wijhe. Tijdens deze zomeravondfietstochten zijn verhalen gedeeld over de dijk: verhalen uit het verleden, het heden en over de toekomst. Deze verhalen geven het waterschap een goed beeld van de kwaliteiten en waarden van de IJsseldijk en haar omgeving. Deze inzichten gaan we in het project gebruiken om de dijkversterkingsmaatregelen goed in te passen in hun omgeving.

IMG_7598

Wie is deze groep Dijkdenkers? De Dijkdenkers is een groep van ca. 45 geïnteresseerde bewoners rond de IJsseldijk die graag actief mee willen denken over de dijkversterking in hun leefomgeving. De groep Dijkdenkers komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar. De volgende Dijkdenkersbijeenkomst vindt plaats in september 2017. Dan gaat het over de voor- en nadelen van de mogelijke alternatieven (oplossingsrichtingen) voor dijkversterking.

De 45 personen zijn goed verdeeld over het 29 km lange dijktraject tussen Zwolle en Olst. Nieuwe dijkdenkers zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven met uw (korte) motivatie via het e-mail adres: ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl.

Een dijkdenker aan het woord.

Een dijkdenker aan het woord

Ik ben Hester Kuypers – van der Sluis en woon op een van de mooiste plekjes van Nederland. Midden in de Tichelgaten en vlak bij de IJsseldijk. Op de informatieavond in Herxen over de staat van de dijk tussen Olst en Zwolle schrok ik van het feit dat de dijk op zoveel punten niet voldoet aan zowel de huidige als de toekomstige norm en ik ben blij dat daaraan gewerkt gaat worden.

Tegelijkertijd moet ik er niet aan denken dat er straks allerlei grote machines te keer gaan daar waar nu de vogelmelk en mariadistel groeit en de kleine karakiet een koekoeksjong volstopt. Ik moet er ook niet aandenken dat ook dit stukje dijk net als zoveel andere dijkmeters belegd wordt met een fietspad voor nog meer recreanten. Er zijn nog maar zo weinig plekken waar het af en toe gewoon echt even rustig is en zoogdieren zich ongezien over de dijk kunnen verplaatsen.

Tichelgaten

Ik was dan ook blij toen ik hoorde over het fenomeen Dijkdenker en heb me meteen aangemeld om mee te praten over de dijk die zich geen dag aan mijn gezichtsveld onttrekt.

Ik heb genoten van de eerste bijeenkomst. Ik heb mensen leren kennen die net zo verknocht zijn aan de IJssel en haar dijken en veel geleerd over wat er allemaal mis kan zijn met een dijk. Ik hoop me in deze bijeenkomsten hard te kunnen maken voor de prachtige natuur in dit gebied, Het zou geweldig zijn als de flora en fauna rond de dijken door dit project extra kansen krijgen .

Uitnodiging dijktour

In het weekend van 9-10 september 2017 gaat het projectteam op dijktour. We zijn twee dagen met een stand aanwezig op de dijk, op vier verschillende plekken tussen Zwolle en landgoed de Haere. We vragen voorbijgangers en bewoners naar hun verhaal en beleving van de IJsseldijk. Er is een spandoek waar u kwaliteiten en knelpunten kunt aangeven en het is de uitgelegen kans om ons een boodschap mee te geven voor de komende dijkversterking. We gebruiken uw inbreng voor het Ruimtelijk Kwaliteitskader en belevingswaardenonderzoek.

Eind augustus laten we weten waar u ons kunt vinden. Houdt daarvoor de website van het project in de gaten. En wist u dat het dat weekend ook open monumenten dag is? Een mooie kans om bij onze stand langs te komen en de schatten van het IJssellandschap te ontdekken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanagers Margreet Krol en Wilgert Veldman. U kunt hen bereiken door een e-mail te sturen naar ijsseldijkzwolle-olst@wdodelta.nl of te bellen op telefoonnummer 088-2331200 en te vragen naar Margreet Krol of Wilgert Veldman.

Dit project is tevens te vinden op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst