Reactienota NRD en Advies Commissie m.e.r

Van 8 maart tot 19 april lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau  (NRD) ter inzage. Er zijn 32 reacties binnengekomen en die zijn verwerkt in een reactienota. De commissie m.e.r. heeft de afgelopen periode een advies uitgebracht over de NRD.

Bij de start van de m.e.r. procedure is een notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld, waarin staat welke alternatieven en welke thema’s WDODelta gaat onderzoeken. Het waterschap heeft advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. over deze NRD. Zo’n rapport brengt de milieugevolgen van een plan in beeld, voordat er een besluit over wordt genomen. In zo’n milieueffectrapport (MER) staat of de onderzoeken door het waterschap voldoende zijn en of de informatie in het rapport juist en volledig is. De commissie heeft eind april advies gegeven (pdf, 440 kB) aan de provincie Overijssel. Het advies wordt meegenomen in de onderzoeken naar de impact van de verschillende kansrijke alternatieven.

Wie zitten in de Advies Commissie m.e.r.?

In deze Advies Commissie m.e.r. zitten leden die deskundig zijn op het gebied van landschap, natuur, verkeer en waterveiligheid en niet uit het projectgebied komen. Het is dus een onafhankelijke werkgroep van deskundigen uit wetenschap en bedrijfsleven zonder belang bij de uitkomst van het planproces. De werkgroep gaat altijd op locatiebezoek om een goed beeld te krijgen van het voornemen, het plangebied en de relevante milieuaspecten. In maart heeft deze commissie onze dijk bezocht en overleg gepleegd met medewerkers van het waterschap.

Welke reacties en hoe nu verder?

In de reacties geven bewoners onder meer alternatieve oplossingen aan, waarbij geen verbreding van de dijk nodig is. Ook vragen ze aandacht voor milieueffecten van de alternatieven en is er gereageerd op de recreatieve meekoppelkansen en de invloed daarvan op de leefomgeving. In de reactienota is door het dagelijks bestuur aangegeven waar en waarom de voorgestelde aanpak wel of niet wordt gewijzigd. Alle indieners hebben inmiddels een persoonlijke reactie ontvangen.