Wie van de drie?

Ongetwijfeld zijn er velen onder u die het spelprogramma Wie van de drie? in het verleden hebben gezien. Een populair half uurtje dat jaren achtereen op onze beeldbuis was. Ook in ons dijkversterkingsproject Zwolle-Olst zijn we in een periode waarin we kijken naar drie alternatieven. Geen spelletje, maar serieus kijkend naar de voor- en nadelen van elk alternatief. De enige overeenkomst met het bekende spelprogramma is dat we de beste oplossing van de drie voorgestelde kiezen.

Samen met u zijn wij sinds begin 2017 bezig met een Verkenning naar oplossingsrichtingen voor het versterken van de dijk langs de oostoever van de IJssel. De IJsseldijk moet worden versterkt om Salland te beschermen tegen overstromingen. We doen dat samen met dijkbewoners, medeoverheden en andere belanghebbenden. In deze zogenoemde verkenningsfase van het project, worden verschillende oplossingsrichtingen voor dijkversterking onderzocht, waarbij we ook kijken naar innovatieve oplossingen.

Begin van dit jaar hebben wij u gesproken tijdens inloopbijeenkomsten over het onderzoeksvoorstel voor oplossingsrichtingen voor versterking en verbetering van de IJsseldijk. Er is een voorstel gemaakt en goedgekeurd door ons dagelijks bestuur. Hoe die verschillende oplossingen voor de dijkversterking verder worden uitgewerkt, staat in het onderzoeksplan Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Die is ter inzage gelegd door de provincie.

Op die notitie zijn 32 reacties binnen gekomen. Daarvan zijn 25 reacties van direct aanwonenden, deels grondeigenaren en deels aanwonenden met zicht op de dijk. Ik vind het belangrijk dat zoveel bewoners hebben gereageerd en kan u zeggen dat de meeste reacties worden meegenomen in de Verkenning.

Daarnaast wordt er ook op andere manieren hard gewerkt in deze zogenoemde Verkenning. De Dijkdenkers zijn al weer bij elkaar geweest – en doen dat nog vaker dit jaar – en hun meedenken is uiterst waardevol. Dat geldt ook voor de vertegenwoordigers van de collectieve belangen, georganiseerd in het Omgevingsplatform.

Momenteel organiseren we ontwerpateliers, waarin we werken aan een integraal ontwerp van de kansrijke alternatieven. In deze ontwerpateliers kijken we met waterschapmedewerkers, ambtenaren van andere overheden, plaatselijke belangen, verenigingen en vertegenwoordigers van recreatie, natuur en landbouw waar kansen en knelpunten liggen. Ik hoop dat uw betrokkenheid net zo blijft als die tot nu toe is geweest. Het is namelijk erg belangrijk dat de veiligheid op orde komt en de uiteindelijke maatregelen passen in de omgeving.

Eind 2019 kiezen we per traject een globale oplossing (voorkeursalternatief) hoe we de dijk willen versterken. Dan weten we welke oplossingsrichting we per dijktraject in de planuitwerking uitwerken tot een definitief plan.


Hans de Jong