Waar staan we nu?

Vanaf eind maart is het concept-Voorkeursalternatief voor de dijkversterking bekend. Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken we met grondeigenaren en bewoners hierover. Ook beide gemeenten waren aanwezig voor een toelichting over de stand van zaken van verschillende meekoppelkansen. De verschillende avonden werden in totaal door een kleine 500 personen bezocht.

Samenvatting binnengekomen reacties

Tijdens de reactieperiode kon iedereen schriftelijk reageren. Het waterschap ontving 31 reacties. Hiervan gaan 8 reacties over het concept-Voorkeursalternatief en 11 reacties over meekoppelkansen. De reacties op het concept-Voorkeursalternatief zijn gericht op het beperken van de impact van de dijkversterking op de binnendijkse woon- en leefomgeving, zoals tuinen en landbouwgrond. De opmerkingen over meekoppelkansen bevatten vooral ideeën voor de uitwerking van het Beekmanpad ter hoogte van Zwolle-Zuid en bezwaren tegen landbouwverkeer over de meekoppelkans ‘Parallelweg tussen Den Nul en Wijhe’.

De andere reacties houden belangrijke aandachtspunten en wensen voor het dijkontwerp in. Hierbij valt te denken aan het behoud van schuren, bomen, privacy, dijkflora, beperken dijkverhoging of voorkomen van binnendijkse vernatting van percelen. Ook het beperken van hinder tijdens de uitvoering is heel belangrijk voor grondeigenaren en bewoners, zo kwam uit de reacties naar voren.

Vervolg reactieperiode

Alle indieners van een reactie ontvingen de afgelopen weken een persoonlijke reactie van het projectteam. In de planuitwerkingsfase wordt het dijkontwerp verder uitgewerkt in overleg met de grondeigenaren. In deze fase onderzoeken we of en hoe de reacties uit de reactieperiode, bijeenkomsten en keukentafelgesprekken een plek kunnen krijgen in het dijkontwerp.

Voorbereiding besluitvorming

Alle reacties worden samen met een advies van het Omgevingsplatform en de medeoverheden voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap. Dit bestuur besluit uiteindelijk over het Voorkeursalternatief. Dit besluit vindt plaats op donderdag 12 september 2019.