Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle - Olst

IJssel bij Wijhe
Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst | Nummer 8 | juli 2019

Even voorstellen

Breun Breunissen, lid van het dagelijks bestuur

Sinds een paar weken is Breun Breunissen het nieuwe lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Met het thema Waterveiligheid in zijn portefeuille is hij daarmee ook het nieuwe bestuurslid met de projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma achter zijn naam. Zo ook de dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst. Een korte kennismaking… > Lees verder

Waar staan we nu?

inloopbijeenkomst Wijhe

Vanaf eind maart is het concept-Voorkeursalternatief voor de dijkversterking bekend. Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken we met grondeigenaren en bewoners hierover. Ook beide gemeenten waren aanwezig voor een toelichting over de stand van zaken van verschillende meekoppelkansen. De verschillende avonden werden in totaal door een kleine 500 personen bezocht. > Lees verder

Besluit Voorkeursalternatief

Algemeen bestuur van het waterschap

Eerder hebben we u al laten weten dat de besluitvorming over het voorkeursalternatief gepland staat voor komend najaar. Inmiddels hebben we ook een datum! Op donderdag 12 september neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over het voorkeursalternatief. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. De agenda en stukken zijn 10 dagen vooraf in te zien via onze website.

Positief advies

Positief advies commissie Milieueffectrapportage

In de Verkenningsfase is een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld. De MER beschrijft de effecten op de omgeving van de onderzochte oplossingsrichtingen. Dit was belangrijke informatie bij de afweging voor het concept-Voorkeursalternatief. De Commissie MER gaf op woensdag 22 mei in haar advies aan dat de effecten op de omgeving goed in beeld zijn gebracht en dat het waterschap hiermee alle belangrijke informatie over de omgeving heeft om een voorkeursalternatief voor de dijkversterking te kiezen.

Grondonderzoeken

Grondonderzoeken

Het waterschap voert de komende maanden grondonderzoek uit op en rondom de dijk. Zo komen we meer te weten over de bodemopbouw. Deze informatie gebruiken we om het ontwerp verder uit te werken. De onderzoeken vinden op een aantal locaties plaats, ook op particulier terrein. De betreffende grond-eigenaren ontvangen hierover een brief. Voorafgaand aan het onderzoek neemt het onderzoeksbureau contact op met de grondeigenaar. De medewerkers die de onderzoeken uitvoeren, dragen herkenbare bedrijfskleding en kunnen zich altijd identificeren.

Update veldonderzoeken

Update veldonderzoeken beschermde diersoorten

Voor de uitwerking van het voorkeursalternatief hebben we meer informatie nodig over de beschermde diersoorten op en rond de dijk. Zo kunnen we in het plan en tijdens de uitvoering op een juiste manier met de aanwezige natuur omgaan. Het waterschap begon daarom eind maart met het ecologisch veldonderzoek. Inmiddels zijn de locaties waar vleermuizen in boomholtes kunnen zitten al twee keer bezocht. In augustus en september volgen ronde drie en vier. Daarnaast weten we nu waar steen- en kerkuilen rondom de dijk zitten en zijn sommige poelen onderzocht op de aanwezigheid van kamsalamanders en modderkruipers. Heeft u vragen over dit ecologisch veldonderzoeken, neem dan contact op met omgevingsmanager Joosje Bachman.

Doorkijk planuitwerkingsfase

Doorkijk aanbesteding

In 2020 komt het project in de volgende fase terecht: de Planuitwerkingsfase. In deze fase wordt het Voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Net als in de Verkenningsfase werken we van grof naar fijn. In de Planuitwerkingsfase wil het waterschap samenwerken met een marktpartij. Dit is een aannemer of aannemerscombinatie in de weg- en waterbouw. Samen werken we aan de uitwerking van het ontwerp, hebben we gesprekken met grondeigenaren en belanghebbenden en bereiden we de daadwerkelijke uitvoering van de dijkversterking voor. Zo benutten we elkaars kennis en kunde al vroeg in het project. Naar verwachting start de aanbesteding voor een marktpartij na de zomer, zodat de Planuitwerkingsfase in het voorjaar van 2020 kan starten. Natuurlijk wordt u ook tijdens deze nieuwe projectfase op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Adviseur grondzaken

Adviseur grondzaken

Afgelopen weken kregen we van grondeigenaren vragen over het inschakelen van een adviseur op het gebied van grondbeschikbaarheid. Het waterschap moedigt aan dat eigenaren zich bij laten staan door een goede adviseur en wil u daarbij attenderen op een aantal belangrijke zaken. De gesprekken over mogelijk gebruik van gronden gaan pas in de volgende fase van start. Dat is de zogeheten Planuitwerkingsfase. Belangrijk om te weten, is dat in de huidige fase (Verkenningsfase) de kosten voor een externe adviseur niet door het waterschap worden betaald. In de Planuitwerkingsfase wordt duidelijk met welke eigenaren afspraken gaan worden gemaakt over gronden. Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding voor adviseurskosten. Over de voorwaarden en hoogte van de vergoeding kunnen we u in de volgende fase meer vertellen.

Dijkdenker aan het woord

Schaapvijver

“Mijn naam is Gert de Jonge. Sinds drie jaar woon ik aan de Schaapvijver in Olst, in één van de bungalows aan de bergingsvijver en met zicht op de dijk. Een achterbuurman van mij was al dijkdenker en vertelde op een gegeven moment over de plannen voor de dijkversterking. De dijk zou tegen de vijver aan of in de vijver komen. Als buren waren we daar erg bezorgd over... > Lees verder

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dit project dijkversterking Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.