Nog heel veel water door de IJssel

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat we eind 2019 per traject voor de IJsseldijk een globale oplossing kiezen, het zogenoemde Voorkeursalternatief. Dan ziet u hoe we de dijk willen versterken en we veiliger wonen. Per dijktraject weet u dan welke oplossingsrichting we in de planuitwerking ontwikkelen tot een definitief plan. Maar zover zijn we nog niet! Er gaat tot die tijd nog heel veel water door de IJssel.

We zijn volop bezig met het onderzoek naar verschillende oplossingsrichtingen om de dijk te versterken. Er is al veel gebeurd; inloopbijeenkomsten, ontwerpateliers, bijeenkomsten met dijkdenkers, overleggen met overheden en met het Omgevingsplatform (de vertegenwoordigers van de collectieve belangen).

WDODelta wil in verbinding zijn met de omgeving en dat geldt zeker voor zo’n project als deze dijkversterking. Kortgeleden hebben we bijvoorbeeld een reeks bijeenkomsten voor grondeigenaren georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten was om grondeigenaren te informeren over het concept-ontwerp met alternatieven die het waterschap momenteel onderzoekt. De aanwezigen kregen een kijkje in de keuken en meer inzicht in de globale afmetingen van de alternatieven en het vervolgproces. Ook is er weer een masterclass geweest voor Dijkdenkers. Deze keer over het thema Besluitvorming en MER.

Op dit moment is de projectteam bezig met het uitwerken van de kansrijke alternatieven tot een ruimtelijk dijkontwerp per alternatief. Ook onderzoeken we de impact op de omgeving, de kosten en de technische voor- en nadelen van de alternatieven. Begin 2019 zijn de onderzoeken klaar. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt het concept voorkeursalternatief voor de gehele dijk samengesteld. In het voorjaar worden weer bijeenkomsten bij u in de buurt georganiseerd en ú kunt wat vinden van het concept-Voorkeursalternatief; bestuurders en organisatie luisteren dan wat de omgeving vindt van de plannen. U wordt uitgenodigd via een advertentie en deze nieuwsbrief. Houdt u ook de website in de gaten.

Na de bijeenkomsten wordt er gedurende zomermaanden gewerkt aan een definitief bestuursvoorstel over het Voorkeursalternatief. Hierin spelen uw opmerkingen, ideeën en wensen, onder andere verzameld in de inloopbijeenkomsten, een rol. In het najaar komt het dagelijks bestuur dan met zijn voorstel en maakt het algemeen bestuur (ab) van het waterschap de keuze voor het Voorkeursalternatief.

Ik weet dat we in de afgelopen twee jaar al heel wat van u hebben gevraagd. Niet alleen met het bezoeken van bijeenkomsten, maar ook met het geven, brengen en tot u nemen van veel informatie. Wij hebben onze uiterste best gedaan om u van goede informatie te voorzien en om goed naar u te luisteren. Het zou fijn zijn wanneer u dat ook zo hebt ervaren. In het voorjaar hoop ik u weer te ontmoeten en te horen wat u vindt van het concept Voorkeursalternatief. Nog even geduld, maar dan ligt er een voorstel. Er gaat nog wel heel veel water door de IJssel, maar u hoort weer van ons en wij hopen u te horen.

Ik wens u fijne feestdagen en voorspoedig 2019.

Hans de Jong, lid van het dagelijks bestuur