Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst

Ondergaande zon IJsseldijk
Nieuwsbrief IJsseldijk Zwolle-Olst | Nummer 9 | december 2019

We zijn op zoek naar…

Breun Breunissen bewerkt 1

Een Franse advocaat uit 18e eeuw schreef eens: ‘Men zou meer dingen tot stand brengen, indien men er minder voor onmogelijk hield.’ Hier moest ik aan denken, terugkijkend op de Verkenning, toen op 12 september het Voorkeursalternatief voor de IJsseldijk door ons algemeen bestuur werd omarmd. Een mooi resultaat van de Verkenning, waaraan door heel veel mensen op en rond de dijk, maar ook door anderen is gewerkt. En… gekeken is naar alle (on)mogelijkheden. > Lees hier het hele verhaal van Breun Breunissen, lid van het dagelijks bestuur

Dijkdenkers bedankt!

Dijkdenkers bedankt!

Vaak is er in de nieuwsbrief een dijkdenker aan het woord. Deze keer niet en blikken wij als waterschap terug. Het waterschap vindt het bijzonder fijn dat een grote groep dijkdenkers zich in de Verkenningsfase heeft ingezet om mee te denken over de plannen voor de versterking van de IJsseldijk: van het inbrengen van gebiedskennis tot het meedenken over de verschillende kansrijke alternatieven en vele onderwerpen. > Lees hier meer over de dijkdenkersbijeenkomst

Planuitwerkingsfase

Dijkversterking IJsseldijk Olst-Zwolle

Van 2020 tot 2023 zit het project in de planuitwerkingsfase. Dan werken we het voorkeursalternatief in overleg met bewoners en belanghebbenden verder detail uit. Het ontwerp wordt gemaakt, de vergunningen aangevraagd en er zijn gesprekken met grondeigenaren en bewoners. Dit alles wil het waterschap samen met een marktpartij doen. Door al vroeg samen te werken, kunnen we de uitvoering van het project het beste voorbereiden.

Aanbesteding gestart

Joosje Backman

De zoektocht naar een marktpartij, de aanbesteding, is inmiddels gestart. In het filmpje legt omgevingsmanager Joosje Bachman uit hoe zo’n aanbesteding werkt. De verwachting is dat eind voorjaar 2020 bekend is welke marktpartij in de planuitwerking en uitvoering met het waterschap gaat samenwerken. > In deze video vertelt omgevingsmanager Joosje Bachman meer over de aanbesteding

Paddenpol

Dijkverlegging Paddenpol

De afgelopen maanden is gekeken naar de haalbaarheid van een dijkverlegging ter hoogte van de Paddenpol, tussen Wijhe en Herxen. De dijkverlegging biedt namelijk kansen voor waterstandsverlaging, natuur, waterkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit en recreatie. Uit het haalbaarheidsondezoek blijkt dat een dijkverlegging kansrijk is. De ministeries van LNV en I&M, provincie Overijssel en waterschap hebben deze maand samen besloten de dijkverlegging verder te gaan uitwerken in 2020. Hierbij gaan we de komende maanden onder andere grondonderzoeken doen, afspraken maken over de gronden en kijken hoe het nieuwe buitendijkse gebied ingericht kan worden.

Lopende onderzoeken

Sondeerwagen

Ter voorbereiding op de planuitwerkingsfase zijn we gestart met een aantal onderzoeken. Wanneer deze onderzoeken plaatsvinden op uw perceel, heeft u hierover een bericht ontvangen of ontvangt u deze binnenkort. We doen onderzoeken naar de opbouw van de grond, maar ook de onderzoeken naar verschillende diersoorten gaat in de komende maanden door. De grondonderzoeken, hand- en taludboringen en sonderingen met een sondeerauto, geven tot vele meters in de dijk aan hoe de grondopbouw is van de dijk. > Lees hier verder over de lopende onderzoeken

Gras op zand onderzoeken

Maurits van Dijk

In januari en februari vinden gras-op-zand onderzoeken plaats. Vlakbij de oude energiecentrale in Harculo en het Oldenelerpark gaat Infram onderzoeken hoe sterk de bekleding van de dijk is middels golfoverslag- en golfklapproeven.

> In dit filmpje worden de onderzoeken verder toegelicht door Joosje Bachman en Maurits van Dijk (technisch manager)

Wanneer zien we elkaar weer?

Wanneer zien we elkaar weer?

De verwachting is dat we na de zomer, samen met de marktpartij, weer bij u langs komen. We organiseren dan een aantal inloopbijeenkomsten, waarbij de aannemer zich zal voorstellen en u met hen kennis kan maken. In de planuitwerkingsfase blijft het betrekken van alle belanghebbenden uitgangspunt van het waterschap. Hoe dat er precies uit gaat zien, kunnen we u tijdens de inloopbijeenkomsten na de zomer van 2020 vertellen!

Terugblik inloopbijeenkomst

Inloopbijeenkomst

In september is het Voorkeursalternatief door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld. Tijdens inloopbijeenkomsten in Wijhe en in Zwolle heeft het waterschap het besluit van het algemeen bestuur toegelicht. Beide inloopbijeenkomsten zijn bijzonder goed bezocht. Dat betekent dat de dijkversterking leeft! Naast de toelichting op het besluit, konden aanwezigen het Voorkeursalternatief bekijken en vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap. > Lees hier meer over de inloopbijeenkomst

Nieuwe uitdaging voor Margreet

Margreet bewerkt

In de afgelopen drie jaar zijn we elkaar vaak tegengekomen op de door ons georganiseerde bijeenkomsten, maar ook elders of bij u thuis. Voor het project IJsseldijk Zwolle-Olst heb ik met veel plezier de rol van omgevingsmanager vervuld. Een heel mooie taak. Drie heel mooie jaren, met enthousiaste collega’s, maar ook met betrokken en fijne bewoners. Het is voor mij tijd om bij een nieuw dijkversterkingsproject weer aan een Verkenning te gaan werken. > Lees het hele verhaal van Margreet

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2020

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren: Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. Dit project dijkversterking Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. U kunt zich hier aan- of afmelden voor de nieuwsbrief