Reacties op dijkversterkingsproject Zwolle-Olst

Gepubliceerd op 5 juni 2018

Van 8 maart tot 19 april lag de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Er zijn 32 reacties binnengekomen en die zijn verwerkt in een reactienota. De commissie m.e.r. heeft de afgelopen periode ook een advies uitgebracht over de NRD.

Welke reacties en hoe nu verder?

In de reacties geven bewoners onder meer alternatieve oplossingen aan, waarbij geen verbreding van de dijk nodig is. Ook vragen ze aandacht voor milieueffecten van de alternatieven en is er gereageerd op de recreatieve meekoppelkansen en de invloed daarvan op de leefomgeving. In de reactienota is door het dagelijks bestuur aangegeven waar en waarom de voorgestelde aanpak wel of niet wordt gewijzigd. Alle indieners ontvangen een persoonlijke reactie.

Besluit dagelijks bestuur

Naar aanleiding van de reacties heeft het bestuur besloten tot een aantal bijstellingen. In Spoolde wordt het onderzoeksgebied van het alternatief met een zelfstandig kerende constructie uitgebreid bij de woningen dichtbij de dijk. Het wandelpad over de dijk bij Spoolde vervalt als meekoppelkans. De gemeente Zwolle heeft, vanwege de ingebrachte bezwaren tegen dit wandelpad, besloten om dat wandelpad niet verder te verkennen. De gemeente beslist komende maand of de verkenning naar een struinpad door uiterwaarden wel of niet door gaat.

Waarom NRD?

Het waterschap verkent hoe en op welke wijze de dijk tussen Zwolle en Olst moet worden versterkt. Daarvoor is een milieueffectrapport (MER) nodig.

Bij de start van de m.e.r.-procedure heeft het waterschap een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Daarin staan de alternatieven die het waterschap gaat onderzoeken (reikwijdte) en op welke manier de effecten van deze alternatieven onderzocht worden (detailniveau). De NRD is de start van de m.e.r. procedure. Het MER brengt de milieugevolgen van het plan in beeld, voordat een besluit wordt genomen.

De NRD is in februari vastgesteld door het dagelijks bestuur en door de provincie ter inzage gelegd.

Advies Commissie m.e.r.

Het waterschap heeft advies gevraagd aan de Commissie m.e.r. over deze NRD. Deze commissie heeft in maart de dijk bezocht De commissie adviseert de provincie Overijssel. Dit advies verscheen eind april. Dit advies wordt meegenomen in het milieueffectenonderzoek naar de verschillende mogelijkheden (alternatieven) voor dijkversterking.