Bestuurlijke en Ambtelijke Begeleidingsgroep

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) van het project IJsseldijk Zwolle-Olst bestaat uit bestuurders van de provincie Overijssel, gemeente Zwolle, gemeente Olst-Wijhe, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. In de Verkenningsfase adviseert de BBG het bestuur van het waterschap over het concept-Voorkeursalternatief. In dit advies speelt een brede maatschappelijke afweging een belangrijke rol. De eindresultaten in de Verkenningsfase van de BBG zijn:

  1. het advies aan het bestuur van het waterschap, voorafgaand aan de keuze van het Algemeen bestuur van het waterschap voor het Voorkeursalternatief.
  2. besluit meekoppelen: besluitvorming over de meekoppelkansen die onderdeel worden van het Voorkeursalternatief.

De BBG wordt voorbereid door een Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG) met vertegenwoordiger van de verschillende overheden.


Bestuurlijke Begeleidingsgroep

De Bestuurlijke Begeleidingsgroep met, van links naar rechts: Jos van Hees (directeur, Rijkswaterstaat Oost-Nederland), Ed Anker (wethouder, gemeente Zwolle), Hans Jong (voorzitter BBG, lid dagelijks bestuur, Waterschap Drents Overijsselse Delta), Bert Boerman (gedeputeerde, provincie Overijssel), Herman Brink (directeur, Staatsbosbeheer), Ton Strien (burgemeester, gemeente Olst-Wijhe).