Gemaal Wetering Steenwijkerland


Hier werken wij aan flexibel peilbeheer
Hier werken wij aan flexibel peilbeheer

We gaan het waterpeilbeheer in de polder Wetering optimaliseren. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Hier werken wij aan flexibel peilbeheer

We gaan het waterpeilbeheer in de polder Wetering optimaliseren. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Waarom renovatie en uitbreiding

Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft ingestemd met de realisatie van de derde fase van het project ‘Water op maat voor landbouw en natuur in de polders rond Scheerwolde. Dit betreft de optimalisering in van het waterpeilbeheer in de polder Wetering. Hiervoor wordt het gemaal Wetering gerenoveerd en de pompcapaciteit aangepast voor flexibel peilbeheer.

Monument

Het uit 1943 daterende gemaal Wetering is een gemeentelijk monument. Bij de aanpassingen van dit beeldbepalende gebouw wordt hiermee rekening gehouden zodat de karakteristieke uitstraling behouden blijft.

Nieuwsbrieven

Wat zijn we aan het doen

Het poldergemaal Wetering krijgt een grotere capaciteit om in de toekomst voldoende water te kunnen verpompen. Ook is capaciteitsvergroting nodig om de onlangs aangelegde waterbergingen in de oostelijke en westelijke polder in korte tijd leeg te kunnen pompen.

In het gemaal vervangen wij 2 van de 3 pompen. Een van de oude pompen blijft in het monumentale gemaal gehandhaafd als industrieel erfgoed. Tegenover het gemaal aan de westzijde van De Wetering maken wij een nieuwe pompput waarin de derde nieuwe pomp wordt geïnstalleerd.

De volgende drie aannemers voeren de werkzaamheden uit:

Met de provincie Overijssel vindt, als beheerder van de vaarweg Wetering, afstemming plaats. Dit gaat om aanpassingen oeverbescherming en de maatregelen voor beperking van overlast voor het watertoerisme tijdens de uitvoeringsperiode.

Uitvoering werkzaamheden

Directiekeet

Op het terrein naast het bestaande gemaal wordt een directiekeet geplaatst. Hier kunt u terecht met vragen en klachten, of om eens de bouwtekeningen te bekijken.

Planning

De renovatie en aanpassing van het bestaande gemaal is eind augustus 2018 van start gegaan. Volgens de oorspronkelijke planning zou het gemaal eind december in bedrijf worden genomen. Door uitloop van werkzaamheden en het mijden van opstartrisico’s tijdens de komende vakantieperiode, is dit uitgesteld tot eind januari 2019. Dan verwijderen we de tijdelijke pompinstallatie en wordt de oude beschoeiing aan in-en uitstroom-zijde van het gemaal vernieuwd. Als laatste brengen we de verhardingen aan en werken het bouwterrein af. Uitgaande van een werkbare winterperiode verwachten we dat eind maart 2019 alle werkzaamheden gereed zijn.

Gemaal Wetering

Luchtfoto Gemaal de Wetering

Projectbord gemaal Wetering

Projectbord gemaal Wetering Oost

Landbouwpolders Scheerwolde

Kaart gemaal Wetering

Achtergrondinformatie

In 2012 heeft het waterschapsbestuur het Watergebiedsplan Landbouwpolders Scheerwolde vastgesteld. In de vier landbouwpolders wordt de waterhuishouding voor een zo’n groot mogelijk oppervlak afgestemd op akkerbouw. Kenmerkend daarbij is het flexibel peilbeheer. De herinrichting natte infrastructuur van de vier polders en renovatie en capaciteitsuitbreiding van gemaal Gelderingen zijn inmiddels afgerond (fase 1 en 2). De uitvoering van de laatste fasen 4 en 5: renovatie gemalen Halfweg en Giethoorn en flexibel peilbeheer volgt in een later stadium.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Plaatselijk Nut Wetering e.o. Hier vindt u onder andere prachtige foto's over de historie van het gemaal Wetering.

Contact

Voor informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ben Sluiter. Bekijk onze contactgegevens.

Samenwerkende partners

De landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel en de gedeputeerden van “Water” en “Inrichting landelijk gebied” van de provincie Overijssel zegden voor dit project hun steun toe. Dat heeft geleid tot Europese subsidie voor deze derde fase.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Logo Europese Unie klein

het_logo_van_de_provincie_overijssel