Met de laarzen in de modder

Jaap Ruiter is directievoerder bij ons waterschap. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de grotere ‘baggerklussen’. Hij is veel buiten te vinden, met z’n  laarzen in de modder. Vaak voor een overleg met de toezichthouder, de aannemer en soms met omwonenden. 'Door te baggeren verbetert de af- en aanvoer van water, krijgt het water meer zuurstof en blijven watergangen zoals vijvers, sloten, kanalen en beken diep genoeg. Aan bijvoorbeeld een mooi en fris stadspark dragen wij ook ons steentje bij’, zegt Jaap.'

Waarom baggert het waterschap?

‘Wij zijn verantwoordelijk voor voldoende waterdiepte en een goede waterkwaliteit. Watergangen hebben onderhoud nodig. Op de bodem van dit water bezinkt namelijk zand, bladeren en slib: bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Dit beperkt de af- en aanvoer van water. Door al die overbodige bagger te verwijderen krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor de planten, vissen en overige (water) dieren. Daarnaast moeten watergangen, breed en diep genoeg zijn voor die noodzakelijke goede af- en aanvoer van water.’

Wat baggert het waterschap en hoe vaak?

‘We baggeren al onze watergangen die wij in het beheer en onderhoud hebben. Hoe vaak we baggeren ligt aan het gebied en aan de ligging en type van de watergang. Grote kanalen en brede beken baggeren we gemiddeld een keer in de 20 jaar. Een gemiddelde sloot baggeren we eens in de 5 à 6 jaar. We gaan uit van een aangroei van bagger met ongeveer 1 à 2 cm per jaar.’

Wanneer baggert het waterschap?

‘Volgens de Wet natuurbescherming en de gedragscode van het waterschap mogen we niet eerder beginnen met baggeren dan na 15 juli tot en met 15 maart het volgend jaar. We zullen altijd met beleid moeten baggeren, ook in deze periode. Er zijn een aantal vissoorten en waterplanten waar we heel voorzichtig mee om moeten gaan. Wij hebben zeker als waterschap de zorgplicht voor de natuur, juist ook tijdens baggerwerkzaamheden. Er gebeurt nogal wat onder water! De grote modderkruiper, het bittervoorntje, de groene glazenmaker op de waterplant en krabbenscheer zijn onder andere belangrijke flora en fauna waar we heel zuinig op moeten zijn.’

Waarmee baggert het waterschap?

‘We baggeren met verschillend materieel, bijvoorbeeld met een rupskraan als we voldoende werkruimte hebben. Een kraan haalt de bagger van de bodem en stort de bagger op de kant. Daar wordt na verloop van tijd de ingedroogde bagger op het land bij de boer (uiteraard in overleg) verwerkt.

Ook baggeren we met een zuigboot. Dat gebeurt op plaatsen waar geen rupskraan komen kan. Deze boot zuigt het bagger op en spuit het via een lange persleiding vervolgens naar een baggerdepot.

Verder baggeren we ook met behulp van een schuifboot. Deze boot drukt/schuift de bagger bij elkaar naar een verzamelplek en een kraan schept het daar uit het water. De bagger wordt vervolgens afgevoerd met een kieper/dumper naar een stortlocatie. Een schuifboot passen we vaak toe in stedelijk gebied vanwege de bereikbaarheid. Het is dus iedere keer weer maatwerk per watergang.'

Een aantal persoonlijke vragen aan Jaap

Waarom is jou baan zo leuk?

‘Ik vind nog steeds dat ik wat voor mijn omgeving kan en mag betekenen. En die omgeving dat zijn vooral de mensen waarvoor het waterschapswerk van groot belang is. Zo zijn mijn gesprekspartners zowel agrariërs als burgers. Maar ook met natuurinstanties, overheden en aannemers zit ik aan tafel. Ieder heeft zo zijn eigen belang. Daar kan en mag ik mijn steentje aan bijdragen. Dat geeft me veel voldoening.’

Wat is je passie?

‘Wat ik fantastisch vind en waar ik voor ga is het feit dat ik een echte regelateur ben. Ik kan en zal alles in het werk stellen om te bereiken wat ik wil. En meestal lukt dat ook.’

‘Van nature ben ik opgeruimd en vrolijk, soms wel eens tot ergernis van mijn echtgenote. Maar ik hoop met deze eigenschappen de mensen om me heen, zoals met name jonge collega’s te kunnen blijven enthousiasmeren voor het o zo belangrijke waterschapswerk!