Witteveensleiding


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ed Maatman. Voor informatie over de uitvoering van het project kunt u contact op nemen met de toezichthouder van het waterschap, Ferry Zieleman. Bekijk onze contactgegevens.

Witteveensleiding

Witteveensleiding 1

Witteveensleiding

Het waterschap heeft over het hele stroomgebied de Witteveensleiding aangepast. De waterloop ligt ten zuiden van de dorpen Heeten en Nieuw-Heeten. Het traject start ten zuiden van Nieuw-Heeten en watert af in het Overijssels Kanaal.

Tijdens de werkzaamheden zijn het waterlichaam en de overige hoofdwatergangen in het gebied zoveel mogelijk natuurlijk, veerkrachtig en robuust ingericht. Hierbij geldt het principe dat regenwater bij voorkeur wordt vastgehouden, eventueel geborgen en in laatste instantie afgevoerd.

Een zijde van de Witteveensleiding is ingerichtt als natuurvriendelijke oever. De hoofdwatergangen zijn ondieper gemaakt en er zijn waterbergingen aangelegd. Stuwen zijn zo aangepast dat vissen kunnen passeren. Tenslotte heeft het waterschap maatregelen genomen om de visie "beheer en onderhoud watergangen 2050" uit te voeren.

De werkzaamheden

In het projectplan staan de volgende werkzaamheden beschreven:

  • het (deels) afgraven van het talud langs de Witteveens Leiding en enkele watergangen in het projectgebied binnen de bestaande eigendommen van het waterschap;
  • de aanleg van 6,8 hectare waterberging;
  • het vispasseerbaar maken van 4 stuwen;
  • het over 1000 meter laten ontwikkelen van opgaande begroeiing langs de watergang;
  • wijzigingen in onderhoud en onderhoudsinrichting volgens de Beheer- en onderhoudsvisie 2050 van het waterschap.

Planning en proces

Begin 2011 is het waterschap gestart met de voorbereiding voor de plannen voor de nieuwe inrichting van de Witteveensleiding. De eerste jaren is de benodigde grond gekocht. Er zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden om de plannen toe te lichten en wensen en ideeën te bespreken. De plannen zijn uitgewerkt tot een projectplan.

In het najaar van 2014 hebben we een bestek opgesteld en begin 2015. Aannemingsbedrijf Gerwers uit Tilligte won de aanbesteding en heeft de werkzaamheden voor de Witteveensleiding ten westen van de provinciale weg Heeten - Holten uitgevoerd.

Op 7 mei 2015 was er een bijeenkomst waar belangstellenden informatie kregen over de uitvoering van de werkzaamheden.

Witteveensleiding