Witteveensleiding Bovenlopen


Inleiding

8Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO-Salland werken samen aan het verbeteren van de waterhuishouding en bodemstructuur voor het stroomgebied van de Witteveensleiding.

In het bovenstrooms deel van het stroomgebied van de Witteveensleiding, het gebied ten noordoosten van de N332 heeft het waterschap samen met LTO Salland en grondgebruikers gekeken op welke wijze de waterhuishouding kan worden verbeterd. Hiervoor zijn gebiedsbijeenkomsten georganiseerd en zijn we in gesprek zijn gegaan over knelpunten en verbetermogelijkheden voor de waterhuishouding in het gebied (bijvoorbeeld, te nat of te droog of de nuttige toepassing van maaisel). In oktober 2016 hebben wij de nieuwe ideeën voor de inrichting van de watergangen en het beheer en onderhoud met u gedeeld in Café-restaurant Vree Egberts te Nieuw Heeten. Daarnaast is er in de winter van 2016 een proef uitgevoerd naar het vasthouden van water met het aanleggen van drempels. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten en demonstraties over de bodem(structuur), erfafspoeling en graslandbeluchting georganiseerd. We konden rekenen op veel geïnteresseerden en er is veel praktische kennis en ervaring uitgewisseld.

Wat verandert er in het gebied?

Het gebied kenmerkt zich als droogtegevoelig. De voorgenomen maatregelen hebben dan ook tot doel het grond-en regenwater beter in het gebied vast te houden. Dit om droogteschade zo veel mogelijk te beperken. De aanpassingen zijn zo ontworpen dat wateroverlast in natte tijden voorkomen wordt. Vanaf september 2017 richten wij de bovenlopen van de Witteveensleiding opnieuw in.

De maatregelen bestaan uit:

  • het ondieper maken van de watergangen;
  • het aanleggen van drempels, ca. 50 centimeter onder het laagste maaiveld in het betreffende peilvak. De drempels worden uitgevoerd in de vorm van een duiker of een betonnen overlaat;
  • inrichting voor breedspooronderhoud of het bestaande smalspooronderhoud blijft gehandhaafd. Per onderhoudseenheid vonden hierover gesprekken plaats.

Uitvoering

Op 18 september 2017 start Aannemersbedrijf Gerwers Tilligte BV uit Tilligte het werk. Naar verwachting zijn medio december 2017 de werkzaamheden afgerond.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u contact opnemen met:

Toezichthouder Waterschap: Zenno Hornstra

tel.nr.: 088 - 2331709

e-mail: zennohornstra@wdodelta.nl

Uitvoerder Aannemer: Stefan Olink

tel.nr.: 06 - 57938345

e-mail: s.olink@gerwers.nl

Voor algemene vragen of meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ed Maatman. Bekijk onze contactgegevens.

Zenno                  IMG-20170912-WA0006

Zenno                                      Stefan