Waterkering de Koekoek - IJsselmuiden


Wateroverlast voorkomen

waterkering de koekoek ijsselmuiden 1Met dit project wil het waterschap een kade realiseren tussen polder De Koekoek en polder Mastenbroek ter plaatse van de bergingsvijver IJsselmuiden en een drietal maatregelen nemen in het watersysteem. Op deze manier wordt wateroverlast in polder De Koekoek tijdens extreme neerslag voorkomen.

Nieuwsbrieven en media

Nieuwsbrief juli 2017 (pdf, 760 kB)

Nieuwsbrief maart 2017 (pdf, 857 kB)

Overzichtskaart (pdf, 1.1 MB)

Nieuwsbrief december 2016 (pdf, 776 kB)

Artikel De Stentor december 2016

Waarom een nieuwe kade?

Polder de Koekoek is erg laag gelegen, waardoor de waterpeilen in de sloten hier ook laag zijn. De naastgelegen polder Mastenbroek ligt hoger. In deze polder staan de peilen in de sloten daardoor ook hoger dan in de sloten van polder de Koekoek.

De scheiding tussen de twee polders ligt globaal langs de noordrand van de bebouwing van IJsselmuiden. De bergingsvijver en het weiland daar direct naast vallen binnen polder Mastenbroek, het gebied ten noorden daarvan valt binnen polder de Koekoek (inclusief de sloot langs de achtertuinen van de huizen aan de Graspieper).

Stijging waterpeil polders

Tijdens extreem veel neerslag (die theoretisch eens per 100 jaar kan voorkomen) stijgt het waterpeil in polder Mastenbroek zo hoog, dat het water over de weilanden naar polder de Koekoek kan stromen. Als het water in zo’n situatie ongecontroleerd de Koekoek instroomt, kan dit veel schade veroorzaken aan de glastuinbouw. Om dit te voorkomen is rondom de Koekoek een dijk aangelegd. De Hagendoornweg is bijvoorbeeld onderdeel van deze dijk.

Deze dijk ligt niet overal: ter plaatse van de bergingsvijver IJsselmuiden zit een onderbreking in de dijkring rond de Koekoek.

Stijging waterpeil bergingsvijver

Tijdens extreme neerslag stijgt het water in de bergingsvijver zo hoog, dat het over de rand gaat en overstroomt naar de sloten van polder de Koekoek. Ook stromen dan de sloten over in het weiland ten noorden van de bergingsvijver richting de Koekoek. Zoals gezegd kan hierdoor schade ontstaan aan de glastuinbouw.

Om deze schades te voorkomen ten tijde van extreme neerslag, wil het waterschap ter plaatse van de bergingsvijver een kade realiseren, zodat het water tijdens extreem veel neerslag niet meer vanuit polder Mastenbroek naar polder de Koekoek kan stromen.

Projectbord Waterkering De Koekoek

Bouwdoek HR Koekoek DEFINITIEF

Projectbord aanleg waterkering De Koekoek (pdf, 1.3 MB)

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zenno Hornstra, toezichthouder waterschap: tel. 088 233 1709, e-mail zennohornstra@wdodelta.nl.

Voor algemene informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Ad Koppejan. Bekijk onze contactgegevens.

waterkering de koekoek ijsselmuiden 1

Wat gaan we doen

  • Langs de oostrand van het weiland ten noorden van de bergingsvijver (zie overzichtskaart, rode stippellijn) een kade realiseren met een hoogte van ca. 70 - 90 cm.
  • Rondom de bergingsvijver (zie overzichtskaart, rode stippellijn) het wandelpad ophogen met 20 -50 cm.
  • Het bestaande, verharde wandelpad weer in oude staat herstellen.
  • Eén duiker tussen bergingsvijver en weiland afsluiten en bij één duiker een schuif plaatsen zodat deze afgesloten kan worden tijdens hoogwater.
  • Overzichtskaart (pdf, 1.1 MB)

Koekoek_overzichtskaart

Planning van het project

Mei tot juli 2017 Voorbereiding op de uitvoering van de werkzaamheden
Vanaf september 2017 Voornemen voor realisatie van de werkzaamheden
September/oktober 2017 Verwijderen bestaand wandelpad en aanvoer grond voor kade
Winterperiode Inklinken grond; kade is ingezaaid en op eigen risico toegankelijk
Voorjaar 2018 Aanleg nieuw wandelpad (schelpenpad) en afwerking kade