Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Zwolle


Op de RWZI Zwolle worden verschillende projecten gerealiseerd of zijn net afgerond

  • We gaan de slibgisting uitbreiden en vernieuwen. Met de vernieuwde installatie kan meer slib afgebroken waardoor de slibafzetkosten dalen. Ook zal er meer biogas en elektriciteit geproduceerd worden waarmee de RWZI Zwolle een Energiefabriek wordt.
  • We hebben maatregelen getroffen om kans op geuroverlast te verminderen.
  • Er is groot onderhoud uitgevoerd aan de slibontwateringsinstallatie zodat deze voldoet aan de huidige stand der techniek en de wet- en regelgeving.
  • De beluchtingsinstallatie is geoptimaliseerd.

Kijk ook eens bij Zuiveren van afvalwater.

Afdekken voorbezinktanks rioolwaterzuivering Zwolle

Optimalisatie slibgisting

De RWZI Zwolle wordt een Energiefabriek. Deze titel mag worden gedragen wanneer een rioolwaterzuivering geheel zelfvoorzienend is in energieverbruik. In het voorjaar van 2018 is het in Zwolle zover. Door de bouw van een ‘tweetrapsgisting’ voor rioolslib wekt de rioolwaterzuivering dan zelfs meer energie op dan het zelf verbruikt. Het ‘te veel’ aan energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Naar verwachting is dit 5 miljoen kilowattuur per jaar, te vergelijken met het gemiddelde verbruik van 1.500 huishoudens.

Artikel 'Energiefabriek Zwolle krijgt vorm...' juni 2017 (pdf, 325 kB)

Aanleiding

De capaciteit van de slibgistinginstallatie op de zuivering Zwolle is onvoldoende. De installatie wordt overbelast wat resulteert in een lage afbraak van slib en de bijbehorende geringe biogasproductie. Voor de komende jaren wordt nog enige groei van de hoeveelheid te verwerken slib voorzien door groei binnen het gebied van het waterschap. Uitbreiding van de slibgistingcapaciteit is daarom nodig. Uit een studie blijkt dat er financieel voordeel te behalen valt als de uitbreiding van de slibgisting Zwolle gecombineerd wordt met het sluiten van de slibgisting in Kampen. Het slib uit Kampen wordt hierbij in Zwolle vergist. Door de gistingsinstallatie Kampen te sluiten, zijn extra en kostbare maatregelen voor gasveiligheid daar niet meer nodig. Uit een beoordeling van verschillende innovatieve technieken bleek het bouwen van een ‘Tweetrapsgisting’ in Zwolle het meest aantrekkelijk vanwege de laagste jaarlijkse kosten.

Verminderen kans op geuroverlast

We hebben maatregelen getroffen om kans op geuroverlast te verminderen.

Aanleiding

Naar aanleiding van stankklachten is een geuronderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de waarden fors worden overschreden. Meer dan de helft van de totale geuroverlast van de RWZI wordt in de huidige situatie veroorzaakt door de beide voorbezinktanks. Het saneren van de geuroverlast van deze tanks levert een acceptabele geurcontour op in de omgeving. Daarom zijn beide voorbezinktanks afgedekt. Hiermee wordt de kans op geuroverlast verder verminderd.

RWZI Zwolle 2016-06-16

Groot onderhoud aan de slibontwateringsinstallatie

Er is groot onderhoud aan de slibontwateringsinstallatie (SOI) in Zwolle uitgevoerd. De installatie is gemoderniseerd en gereviseerd.

Aanleiding

De SOI Zwolle is 24 jaar oud. De functie van deze installatie is het ontwateren van uitgegist slib. Groot onderhoud aan de installatie rondom de centrifuge was nodig om de bedrijfszekerheid van de SOI minimaal 10 jaar te kunnen garanderen. Sommige installatiedelen waren volledig versleten en zijn daarom vervangen. Daarnaast is door een aantal aanpassingen de bedrijfszekerheid verbeterd.

Optimalisatie zuiveringsproces

De RWZI Zwolle heeft vijf actiefslibtanks. De werking van twee tanks is recent geoptimaliseerd. De andere drie tanks waren al geoptimaliseerd in een voorgaand project.

Aanleiding

Ondanks dat de zuiveringsproces voldeed is er toch een optimalisatie uitgevoerd om "eruit te halen wat er in zit". Het waterschap streeft  naar het optimaal bedrijven van het zuiveringsproces en past daarom op meerdere locaties optimalisaties toe waaronder de RWZI Zwolle.

Contact

Voor algemene informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met de projectleiders van het waterschap, Rutger Dijsselhof, Ben Sluiter en Marco Heemskerk. Bekijk onze contactgegevens.