Ruimtelijk perspectief Dijken in Overijssel

Dijkversterking heeft een enorme impact op de omgeving. De opgave in Overijssel is groot. Bijna alle dijken moeten worden verbeterd. Het document ‘Ruimtelijk perspectief Dijken in Overijssel’ laat de samenhang zien tussen de diverse grote dijkversterkingsprojecten in Overijssel.

Systematisch is het karakter van de dijken in Overijssel ontleed. Vervolgens is beschreven hoe ontwikkelingen aan en op de dijk kunnen bijdragen aan dat karakter en de ruimtelijke kwaliteit van de dijkzone. Ook leest u wie daar verantwoordelijk voor is. Al met al biedt het een platform voor waarden die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving bepalen. Ook kan met dit document beter onderscheid gemaakt worden in de ruimtelijke inpassingsmaatregelen van de dijkversterking alsook de meekoppelkansen.

Hoe kunt u het document inzetten?

Het document wordt door het waterschap gebruikt om te sturen en te inspireren op een goede vormgeving en inpassing van de dijkversterkingsmaatregelen.  Het ‘Ruimtelijk Perspectief’ fungeert als kennis- en inspiratiedocument voor WDODelta vanwege onze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dijkversterking in kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Overijssel. Maar het document is ook bedoeld voor gemeenten die in de dijkzone aan de slag willen met ruimtelijke ontwikkelingen.

Het document beschrijft:

  • De kenmerken en ruimtelijke opgaven van de dijken op het hoge regionale schaalniveau van de Kop van Overijssel, de IJsseldelta, het Vechtdal en Salland.
  • De diverse dijken in hun onderlinge samenhang.
  • De eenheid en verscheidenheid van het dijkenlandschap Overijssel.
  • De wijze waarop ruimtelijke ingrepen op een goede wijze passen binnen de ruimtelijke kwaliteit van de dijkzone én hoe het dijkenlandschap te versterken en verbeteren.
  • Handvatten voor nadere analyse en ontwerp op een lager schaalniveau.