Het peilbesluit

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het opstellen van een peilbesluit is een wettelijke verplichting. Ook heeft het waterschap een inspanningsverplichting om het vastgestelde peil te handhaven. Op een (ontwerp)peilbesluit is inspraak mogelijk. Het waterschap herziet de peilbesluiten eens in de tien jaar, omdat er in tien jaar veel kan veranderen in een gebied.

Onderdelen van een peilbesluit

Een peilbesluit bestaat uit:

  • een besluit over de te handhaven peilen;
  • een kaart waarop de begrenzing van het gebied is aangegeven;
  • en een toelichting op het besluit.

In de toelichting staat onder andere informatie over de ligging van het gebied, de actuele gebruiksfuncties, maar ook de hoogteligging, de bodemsoorten en de waterhuishoudkundige situatie. Daarnaast is in de toelichting de afweging van de verschillende belangen beschreven, die heeft geleid tot het besluit.

Procedure vaststelling peilbesluit

Een peilbesluit is 10 jaar geldig. De periode kan eenmalig verlengd worden met 5 jaar, daarna moet het peil opnieuw vastgesteld worden. De huidige peilbesluiten dateren van 1989 (Haatland) en 1992 (Kampereilanden).

Inzage, zienswijzen en goedkeuring

Het dagelijks bestuur stelt het ontwerp peilbesluit vast en legt het ter inzage voor een periode van zes weken. In deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar maken. Het waterschap is verplicht te reageren op een zienswijze. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen, het peilbesluit vast. Tegen het vaststellen van een peilbesluit kan beroep aangetekend worden bij de Arrondissementsrechtbank.