Natuurontwikkeling Noordwest Overijssel


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap. Bekijk onze contactgegevens.

Noordwest Overijssel in beeld

Natuurontwikkeling Nordwest Overijssel

Natuurontwikkeling Noordwest Overijssel

In de kop van Overijssel verbetert het woon-, werk- en leefklimaat rondom de natuurgebieden Wieden en Weerribben. We investeren in de bestaande landschapsstructuur, er komt ruimte voor nieuwe natuur en voor de Ecologische Hoofdstructuur (een netwerk van natuurgebieden in Nederland). Daarnaast krijgt de recreatiesector een nieuwe impuls.

Dit alles heeft tot doel om de bijzondere combinatie van natuur en afwisselende (cultuur)landschappen in Noordwest Overijssel te versterken en te behouden. Het gebied rondom de Wieden en Weerribben zal straks één groot laagveenmoeras zijn, waarbij de natuurgebieden Wieden en Weerribben niet alleen worden uitgebreid en met elkaar verbonden, maar ook een verbintenis krijgen met de natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe.

Met de realisatie van dit project is 306 hectare de GGOR gerealiseer. Daarnaast is er ruimte voor minimaal 2,4 miljoen kuub waterberging.

Planning

Eind 2014 is het werk opgeleverd en op 11 februari 2015 werd de waterberging in Wetering west getest. Tijdens de test is gebleken dat de inlaat niet naar behoren functioneert. Zowel de inlaat van Wetering oost als van Wetering west wordt aangepast. De aanpassingen vinden plaats in 2016. Daarna volgt een nieuwe test.

Achtergrondinformatie

Het initiatief voor de inrichting van nieuwe natuur in Wetering Oost en West komt uit het Gebiedsgericht beleid Noordwest Overijssel. Dat is gestart in 1997 met het vaststellen van het Perspectief voor Noordwest Overijssel. Het beleid wil kansen benutten voor versterking van de natuur, landbouw en recreatie. Net als de kansen voor verbetering van de leefbaarheid en de economische structuur in het gebied. Wij werken samen met de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en de gemeente Steenwijkerland.

De polder Wetering West grens aan de west- en noordzijde aan het natuurgebied de Weerribben en aan de zuidzijde aan de N333. Ten zuiden van de N333 ligt het natuurgebied de Wieden. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de kade van het kanaal Wetering, met daarop lintbebouwing. Ten oosten van het kanaal liggen polder Wetering en polder Halfweg die in agrarisch gebruik zijn. De polder Wetering Oost grenst aan de noordwest- en oostzijde direct aan het natuurgebied de Weerribben.

Ten oosten van het plangebied ligt het Woldlakebos en in het noordwesten een moerasgebied. Dit moerasgebied, Stobberibben geheten, bestaat uit zeer kwetsbare vegetaties. Ten zuiden van het plangebied liggen landbouwgronden en ten westen Kanaal Wetering met lintbebouwing. Aan de westzijde van de Wetering bevindt zich natuurgebied de Weerribben.

Bijzonderheden

Randvoorwaarde voor de hydrologie bij dit project is dat de omgeving geen nadelige gevolgen mag ondervinden. Er is rekening gehouden met effect op bebouwing, landbouw, infrastructuur en natuur. Er is hydrologisch onderzoek uitgevoerd om de effecten te kunnen bepalen en waar nodig zijn compenserende maatregelen genomen. Om eventuele overlast van muggen te voorkomen, is tussen de bebouwing van Wetering Oost en Wetering West en de nieuwe natuur een droge strook aangelegd.

Wetering Oost is een belangrijke schakel in het vergroten en versterken van de laagveenmoerassen van de Weerribben. In de polder is daartoe 161 hectare nieuwe natuur ontwikkeld. Het gebied is ingericht voor de ontwikkeling van laagveenmoeras en open water. Daarnaast is er in het gebied ruimte voor circa 1 miljoen m3 waterberging.

Het nieuwe natuurgebied Wetering-West is een zeer belangrijke schakel in de verbinding tussen de Wieden en de Weerribben. Het gebied is ingericht ten behoeve van moeras. Daarnaast is het mogelijk om in het gebied circa 1,4 miljoen m3 water te bergen.

Fotoalbum Noord west Overijssel

Wetering Oost
Kopie van P1080313
Gemaal wetering
IMG_1084 Weerribben ten oosten van NL
Hoofdwatergang door Noordmaten in zuidelijke richting
Schouwsloten vanaf Steenwijkerdiep in zuidelijke richting
Natuurgebied de Weerribben
Roomsloot Veldhuisweg
Polders