Landbouwpolders rond Scheerwolde


Landbouwpolders Scheerwolde

Het gebied rond Scheerwolde is een jong veenontginningsgebied, grenzend aan de kernen Steenwijk en Giethoorn aan de oostzijde en de natuurgebieden de Wieden en Weerribben aan de westzijde. Het watergebiedsplan betreft de polders Giethoorn, Halfweg, Gelderingen en Wetering-Oost. We hebben in het Waterbeheerplan een aantal gebieden aangewezen als Water-op-maat project.

Water-op-maat

Een van deze gebieden zijn de Landbouwpolders rond Scheerwolde. Vooral aan de randen van deze landbouwpolders is sprake van wateroverlast in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar betekent dit dat de grondgebruikers later dan gewenst hun land op kunnen en in het najaar levert de wateroverlast problemen op met het oogsten van de landbouwproducten. Het gebied is  na de herinrichting minder gevoelig voor extreem droge of natte omstandigheden en gaat voldoen aan de ecologische doelstellingen vanuit de Europese wetgeving.

Landinrichting Noordwest Overijssel

Het project is een belangrijk onderdeel van het Inrichtingsplan Scheerwolde dat in het kader van de landinrichting Noordwest Overijssel is opgesteld. In dit kader is er ook een relatie met het Water-op-maat project voor nieuwe natuur en waterberging: Wetering Oost en Wetering West.

In polder Giethoorn is in het zuidwestelijke deel op termijn nieuwe natuur voorzien. De provincie Overijssel besluit hierover. Bij dat besluit spelen ontwikkelingen rond de herijking van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) een rol.

Waterhuishouding

Om de waterhuishouding van een zo groot mogelijk gebied geschikt te maken voor akkerbouw zijn maatregelen aan het hoofdwatersysteem nodig. Naast het verbreden/verdiepen van diverse watergangen worden ook nieuwe watergangen gegraven en worden gemalen aangepast. Om het water vanuit de schouwsloten beter af te laten stromen richting het hoofdwatersysteem is het nodig schouwsloten te verbreden/verdiepen en een groot aantal instroomduikers te vervangen.

Flexibel peilbeheer scheerwolde

Naast deze maatregelen is gekozen voor een flexibel peilbeheer. Door met de oppervlaktewaterstanden beter in te spelen op de (weers)omstandigheden, kunnen de gewenste grondwaterstanden beter worden gehandhaafd. Dit is gunstig voor zowel het landbouwgebied als voor de naastgelegen Natura2000-gebieden. De effecten op de Natura2000 gebieden zijn beoordeeld op basis van een formele 'Passende Beoordeling'. Op basis hiervan is een aantal compenserende maatregelen voorzien. Deze maatregelen en de beoogde hydrologische en ecologische effecten worden in kaart gebracht door het uitvoeren van een monitoringsprogramma.

Beschoeiing

We passen een alternatieve methode toe bij het plaatsen van beschoeiing. Hierbij spuiten we met water de ondergrond weg over de lengte en dikte van de schotten. Met behulp van waterdruk, een stalen plaat aan de kraangiek, een tiental spuitmondjes op deze plaat en een klem voor het schot worden de beschoeiingsschotten aangebracht. Met deze methode blijft het schot volledig intact en kan de aannemer het werk goed en vlot uitvoeren.