Dalmsholte fase 2c


Contact

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Wilgert Veldman. Bekijk onze contactgegevens.

Dalmsholte fase 2c

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het watersysteem in Dalmsholte. Hiervoor beheren en onderhouden we hoofdwatergangen, stuwen en gemalen. Daarbij proberen we alle functies in het gebied zoveel mogelijk te bedienen.

Omdat de eisen aan het waterbeheer zijn veranderd, hebben we het watersysteem van Dalmsholte opnieuw ingericht. Deze herinrichting sluit aan op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en onze eigen visie 'beheer en onderhoud watergangen 2050'.

Aanleiding voor het project

De maatregelen in het project Dalmsholte sluiten aan bij doelen uit vijf belangrijke regelingen:

  • Europese kaderrichtlijn Water (KRW), gericht op een goede ecologische toestand en goede waterkwaliteit.
  • Nationaal Bestuursakkoord Water actueel (NBW actueel), gericht op het voorkomen van wateroverlast.
  • Waterbeleid 21e eeuw (WB21), gericht op het vasthouden en bergen van overtollig water.
  • Het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor het gebied Dalmsholte (in 2007 vastgesteld).
  • Visie Beheer en onderhoud watergangen 2050 van het waterschap.

Dalmsholte fase 2a

Dalmsholte fase 2a

Dalmsholte fase 2b

Dalmsholte fase 2b

Dalmsholte fase 2c

nieuwe vispassage bij stuw Langsweg 38 in Dalmsholterwaterleiding

Historie van het project

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben in januari 2007 de Ontwerp Gebiedsuitwerking Dalmsholte vastgesteld met op hoofdlijnen de doelen voor de waterhuishoudkundige herinrichting van het gebied. Ook het GGOR voor Dalmsholte werd bepaald.

In 2007 heeft het waterschap factsheets voor de KRW gemaakt. Deze zijn geactualiseerd in het Waterbeheerplan 2010 - 2015. In de factsheets staan de doelstellingen en inspanningen, die vervolgens zijn opgenomen in het programma 'Ruimte om te leven met water'.

In 2008 is de waterhuishoudkundige herinrichting van Dalmsholte fase 1 (ten zuiden van de Langsweg) afgerond. Eind 2015 volgde fase 2 (het gebied ten noorden van de Langsweg).