Watervisie


expeditie watervisie foto
Toekomstbestendige visie

Wij werken aan een watervisie voor de komende tien jaar. Deze watervisie laat zien waar wij als waterschap voor willen staan en wat jullie van het waterschap mogen verwachten. Hierbij willen wij ambities nastreven die haalbaar en betaalbaar zijn. Ons bestuur maakt bij het maken van keuzes een onderscheid tussen de wettelijke taken van het waterschap en andere maatschappelijke doelen en wensen. Het is eveneens het doel dat de watervisie doorwerkt in omgevingsvisies en ruimtelijke plannen van mede-overheden. De watervisie komt tot stand met samenwerkingspartners die onze omgeving vertegenwoordigen.

Expeditie Watervisie

Op 5 november organiseerden wij een werkconferentie waarin relevante trends, ontwikkelingen en maatschappelijke wensen zijn geïnventariseerd onder de noemer: 'Expeditie watervisie'. Met ruim 100 medewerkers en externe relaties zijn we aan de slag gegaan om aan de hand van een ieders expertise en prioriteiten de belangrijkste trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Het was een inspirerende en vruchtbare conferentie.

Een video-impressie van deze bijeenkomst is hieronder te bekijken:

Trends en ontwikkelingen

Expeditie Watervisie leverde acht belangrijke trends en ontwikkelingen op voor het waterschapswerk van de komende jaren:

  1. Klimaatverandering (toename extremen en stijging zeespiegel)
  2. Technische transformatie en digitaal werken
  3. Energie: reductie van energie, hernieuwbare energie, opslag van energie en klimaatneutraal in 2050
  4. Samenwerken in de regio (omgevingswet en interbestuurlijk programma)
  5. Transitie naar circulaire economie
  6. Veranderende samenleving
  7. Toenemende eisen milieukwaliteit
  8. Multifunctioneel ruimtegebruik en veranderingen landelijk gebied

Wil je hier meer over lezen? Open dan de notitie over de trends en ontwikkelingen (pdf, 8 MB)

Hoe nu verder?

Tijdens een (openbare) Deltabijeenkomst op 10 december reageren bestuursleden van het waterschap voor het eerst op de inventarisatie. Van een aantal onderwerpen zal het gewenste ambitieniveau en de hieruit voortvloeiende dilemma’s worden besproken.

De opbrengst wordt gebruikt om ambitievarianten op te stellen die in een volgende (eveneens openbare) Deltabijeenkomst (op 21 januari) worden besproken. Daarna stelt het Dagelijks Bestuur voorkeursambitievarianten op voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 24 maart 2020.