Vereisten kandidaat

Wie zich kandidaat wil stellen, moet voldoen aan verschillende voorwaarden:

  • hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn op 23 maart 2023;
  • hij/zij is woonachtig in het beheersgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (of kan een verklaring overleggen waaruit de bereidheid blijkt te verhuizen in het geval van een benoeming in het algemeen bestuur van het waterschap);
  • hij/zij voldoet aan de overige voorwaarden die worden gesteld in artikel I 6 van de Kieswet. Voor de kandidaatstelling moet het volgende worden ingeleverd:

Wat moet er worden ingeleverd voor de kandidaatstelling?

  • instemmingsverklaring (docx, 33 kB) van elke kandidaat op de lijst. Kandidaten die niet in het waterschap wonen waarvoor zij zich kandidaat stellen, moeten verklaren dat zij, in geval van benoeming, verhuizen naar het waterschap waarvoor zij zijn gekozen. Let op: deze verklaring mag maar bij één waterschap worden afgegeven;
  • kopieën van geldige legitimatiebewijzen (voor- en achterkant kopiëren!) van de kandidaten op de lijst die op dit moment nog geen zitting hebben in het algemeen bestuur (BSN-nummers e.d. mogen niet onleesbaar zijn gemaakt);
  • machtiging tot plaatsen van aanduiding (de naam van de desbetreffende partij/lijst) boven de lijst.
  • 30 ondersteuningsverklaringen voor uw partij. Deze moet zijn ondertekend door de gemeente waarin de ondersteuner woont en worden ingeleverd op de dag van kandidaatstelling;
  • betalingsbewijs van de waarborgsom ter hoogte van € 225,- die uiterlijk 21 januari 2019 is ontvangen door het waterschap (bankrekeningnummer NL66 NWAB 0636 7568 82, ten name van Waterschap Drents Overijsselse Delta).
  • N.B.: Omdat Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden gelden op het punt van de in te leveren formulieren, andere eisen dan bij andere waterschappen.